با سلام و شب بخیر
انجمن هوانوردی هلند امروز خبر رساند که ۴ فروند از ارباس های ۳۴۰ ترکیش در تهران فرود امده اند
و احتمالا از طرف ماهان خریداری شده اند
msn 115, 2-AVRA, ex TC-JDM
msn 180, 2-AVRB, ex TC-JDN
msn 270, 2-AVRC, ex TC-JIH
msn 331, 2-AVRD, ex TC-JII
دوستان شاید بیشتر خبر داشته باشند