اولین بویینگ 737 برای شرکت کارون به ریجسترep-jiaبا تقاشی جدید وارد ناوگان این شرکت خواهد شد