سلام روز همه بخیر
در این روزهای سیاه هوانوردی کشور این خبر شاید خوب باشد
ایران ایر با قطری توافق نموده است تا پرواز های از شهر های مختلف ایران را به سمت پرواز های قطری از شهر های شیراز اصفهان تهران و مشهد را به عهده بگیرد
در حقیقت در حال نزدیک شدن به یک توافق دوم هستیم که ایران ایر با قطری کد شر داخلی خواهند داشت

روز همه بخیر