دلتا ایرلاینز امریکا که دارای بزرگترین ناوگان بوئینگ 752 مسافربری و 763ER مسافربری جهان است تمام ناوگان تایپ خود را از خدمت خارج میکند .

دلتا حدود 100 فروند بوئینگ 757 دارد که حدود 35 درصد کل بوئینگ 752 جهان است این تایپ محصول 1990 تا 2004 است و با سن حدود بالای 15 سال سالخورده محسوب میشود .

جای این تایپ بوئینگ 739ER و ایرباس 210 و 230 و 321 و 321 نئو میشود .

و همچنین 56 فروند بوئینگ 763ER دارد که حدود 18 درصد کل بوئینگ 763ER جهان است . این تایپ محصول 1990 تا 2001 است و با سن بالای 18 سن سالخورده مسوب میشود .

جایگزین این تایپ ایرباس 321 نئو و 333 نئو خواهد شد .