بمب افکنهای قاره پیما هواپیماهای چند منظوره کارایی هستند که نیازی به سوختگیری از سوخترسانها ندارند و اگر سوخترسانی کنند بردی 2 برابر و از رهگیری توسط رادارها و جنگنده ها دور خواهند ماند .

با اینحال فقط فعلا 2 کشور بمب افکن قاره پیمای مادون صوت و مافوق صوت دارند .

بی 52 با 8 موتور هر کدام 76KN تنها بمب افکن 8 موتور جهانبی 1 با 4 موتور هر کدام 77KNبی 1 با 4 موتور هر کدام 137KNتوپولف 95 با 4 موتور هر کدام 14800 اسب بخار معادل تقریبا 65KNتوپولف 22 با 2 موتور هر کدام 248KN و تنها بمب افکن قاره پیمای 2 موتور جهان و مافوق صوت 2 موتور جهانتوپولف 160 با 4 موتورهر کدام 245KN

( البته کشور ما بمب افکن قاره پیما نداره ولی شاید با تبدیل ایران 140 و نصب 4 و یا 8 موتور اوج بتواند بمب افکن قاره پیمای مادون صوت و یا مافوق صوت داشته باشد . خوبی ایران 140 هم به محفظه داخلی سلاح ان است اگر هم توان فنی داشته و دم ایران 140 را وی شکل کنیم که دیگر هیچ و ....)