سال 1398 مبارکو امیدوارم سالی خوش برای همه باشد .و سالی سرشار از موفقیت و با ورود هواپیماهای جدید و نو به صنعت هواپیمایی کشور و جهان باشد .و در چند ماه اینده به استقبال سال 2020 برویم .