قطر ایرویز از افزایش سفارش هواپیماهای کارگو خود برای اینده خبر داد .

قطر ایرویز 8 فروند ایرباس 332F سفارش داد قبلا هم 8 فروند سفارش که شمار سفارشهای خود را به 16 فروند رساند .همچنین 6 فروند بوئینگ 772F سفارش داد قبلا هم 15 فروند سفارش داده بود و شمار سفارشهای خود را به 21 فروند رساند .