بالگرد تازه تحویل شده AW101 ساخت شرکت لئوناردو هلیکاپترز #نروژ در 24 اکتبر و به هنگام حرکت بر روی زمین دچار حادثه شد.

هیچ یک از دو خدمه این بالگرد آسیب ندیدند، اما تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان میدهد که این بالگرد 15.6 تنی، به پهلوی راست خود واژگون شده و تیغه های #روتور اصلی هم جدا شدهاند.

بررسیهای اولیه نشاندهنده #overturn شدن و بکارگیری دور روتور بیشتر از توان اسمی پیشرانه های بالگرد بوده است.

این بالگرد AW101 با سریال نامبر MSN 50268 بتازگی و در 17 نوامبر به نیروی هوایی سلطنتی نروژ تحویل شده بود.

جزییاتی از خسارت وارد شده به این بالگرد در دسترس نیست اما وزارت دفاع نروژ این حادثه را جدی و serious incident توصیف کرده است.

#لئوناردو هنوز درباره این حادثه اظهار نظری نکرده است.
این بالگرد باید در در سال آینده وارد خدمت می شد.