مدیرعامل شرکت فرودگاهها از صدور مجوز قانونی برای برداشت از حساب ایرلاینهای بدهکار خبر داد و با بیان اینکه با شرکتهایی که انضباط مالی را رعایت نکنند برخورد میشود، گفت: بدهی یکی از ایرلاینها را تهاتر و صفر کردیم اما این شرکت بدرفتاری میکند.
رحمتالله مهآبادی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص رقم خدمات مجانی شرکت فرودگاها، برداشت غیرقانونی دولت از حساب فرودگاهها و رقم طلب شرکت از ایرلاینهای داخلی اظهار کرد: دولت ما یک دولت قانونمند است و برداشت غیرقانونی از حساب شرکت فرودگاه انجام نمیدهد.
وی با تاکید بر اینکه هیچگاه این خدمات را متوقف نمیکنیم، تصریح کرد:دولت ها باید به ما کمک کنند ، امیدواریم بودجه های دفاعی افزایش یابد تا بتوانیم منابع داخلی را برای توسعه زیرساختهای فرودگاهی هزینه کنیم.
وی با یادآوری اینکه تلاش هایی در شورای امنیت ملی در حال انجام است که دولت کمکهایی برای این موضوع در نظر بگیرد، گفت: ایرلاینهای داخلی به دلیل مسیرهای تکلیفی و سفر به مناطق محروم از دولت طلب کار هستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به تعامل با شرکتهای هواپیمایی بدهکار ادامه داد: برای یک ایرلاینها که نمیخواهم اسم آرا بگویم تمام بدهی تهاتر و صفر شد اما این ایرلاین کماکان بدرفتاری میکند.
مهآبادی با اشاره به اینکه این موارد را به شورای عالی هواپیمایی اعلام شده از برخورد با ایرلاینهایی خبر داد که که انضباط مالی را رعایت نمیکنند خبر داد و افزود: خدمترسانی به این ایرلاینها محدود میشود
وی با بیان اینکه البته مقداری رعایت میکنیم که صنعت جان بگیرد، اظهار کرد: وضعیت وصول مطالبات نسبت به قبل بهتر شده و میزان طلب به نسبت خیلی خوبی کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه به زودی مجوز برداشت از حساب بدهکاران را به دست میآوریم، افزود: بر اساس مجوز قانون دائمی شدن برخی احکام، آییننامه برداشت از حساب ایرلاینهای بدهکار تهیه و به زودی توسط وزارت راه و دادگستری تصویب میشود که خیلی به ما کمک میکند.
وی از معرفی ایرلاینهای بی انضباط به مردم در آیندهای نزدیک خبر داد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها درباره نرخ تعرفه فرودگاهیی نیز گفت: یا باید تصمیم بگیریم که صنعت هوایی از منابع عمومی استفاده کند یا اینکه اصول اقتصادی را مانند تمام دنیا در این بخش حاکم کنیم. در آمریکای شمالی مهمترین عامل توسعه حملونقل هوایی آزادسازی نرخها در این بخش بوده است.
مهآبادی یادآور شد: دولت یازدهم و شخص وزیر راه تصمیم گرفت در روزهای آخر برنامه پنجم توسعه آزادسازی نرخها در حملونقل هوایی اجرایی شد، افزود: دولت نمیتواند عامهالمنفعه صنعت را اداره کند و باید خودگران شویم که به معنای آن است که خدمات را به گونه ای فروخته شود تا بتوانیم خدمات را به همان اندازه ارائه دهیم .
وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال آزادسازی تعرفه ها نیستیم و به دنبال واقعی کردن نرخها هستیم،افزود: اگر قرار است که تخفیفی به جایی داده شود دولت باید آنرا تامین کند و اگر چنین نباشد نمیتوانیم خدمات را ارئه دهیم.


/http://www.parsine.com/fa/news/393464