20 اکتوبر مصادف هست با روز جهانی "مراقبت پرواز"

این روز به تمامی عزیزان در سرتاسر دنیا مبارک