درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانیایسنا :

«یک دنباله دار بدون دنباله که در ابر اوورت در لبه منظومه شمسی کشف شده، اکنون در حال بازگشت به زمین است و میتواند سرنخ هایی از اسرار سیاره زمین را در اختیار بگذارد.

این جسم عجیب که برای نخستین بار توسط ستاره شناسان شناسایی شده، میتواند ترکیب اولیه منظومه شمسی از جمله زمین و سایر سیارات داخلی را آشکار کند.
دنباله دار C/2014 S3 (پان استارز) احتمالا در نزدیکی زمین شکل گرفته و برخلاف سایر دنباله دارها از یخ و غبار منجمد تشکیل شده است. ستاره شناسان به این نتیجه رسیدند که احتمالا این جسم در اثر گرانش سیارات درون منظومه شمسی از بیرون به داخل پرتاب شده باشد.این دنباله دار منحصربفرد که ابتدا در سال 2014 مشاهده شد، در حال حاضر در فاصله دو برابر دورتر از زمین به خورشید قرار دارد. حدود 860 سال طول میکشد تا پان استارز یکبار دور خورشید بگردد که نشان میدهد سرعت حرکت آن مشابه ابر اوورت است. این دنباله دار نخستین جسم مشاهده شده حاوی ماده ای از داخل منظومه شمسی است که در مناطق یخ زده لبه منظومه شمسی حفظ شده است.
محاسبات ستاره شناسان نشان داده که این جسم در روزهای ابتدایی شکل گیری سیارات بوجود آمده و میلیاردها سال قبل از ابر اوورت بیرون افتاده است. به باور محققان، این دنباله دار اخیرا سفر خود را به سمت زمین آغاز کرده است.
بیشتر دنباله دارهای نزدیک مناطق داخلی منظومه شمسی در اثر حرارت خورشید شروع به گرم شدن کرده و یخ سطح آنها آب میشود. گاز تبخیر شده از روی سطح توسط باد خورشیدی به دنبال بدنه کشیده شده و به شکل یک دم درمیآید. میزان گاز منتشره ثبت شده از پان استارز از تنها یک میلیونیوم تراکم دنباله دارهای رایج در همان نقطه در فضا برخوردار است.
مدلهای مختلف از شکل گیری منظومه شمسی هنوز مورد تردید قرار دارند. بررسی دنباله دارهای بدون دنباله میتواند اسرار فرآیندهایی را که میلیاردها سال پیش رخ داده اند، آشکار کند.

این یافته ها در مجله Science Advances منتشر شده است.»
http://phys.org/news/2016-04-unique-...-billions.html