هنگامی که در تابستان گذشته پروازهای عبوری هواپیماهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی از آسمان ایران به دو برابر افزایش یافت و کورنومتر پروازهای عبوری عدد 1000 پرواز در هر روز را نشان داد، ناظران بینالمللی با قرار دادن نمره عالی در کارنامه فعالیتهای صنعت هوایی ایران بهویژه شرکت فرودگاههای کشور، از توانمندیهای کارشناسان و متخصصان ایرانی در مرکز کنترل فضای کشور، برجهای مراقبت، فرودگاههای بینالمللی و حتی دور افتادهترین فرودگاه ایران انگشت حیرت به دهان گرفتند.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمتاله مهآبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در یادداشتی تاکید کرده است:


افزایش صد درصدی پروازهای عبوری در کنارارائه خدمات به 370 هزارپرواز داخلی و اعزام و پذیرش بیش از 42 میلیون مسافر در حالی نقطه درخشانی را در کارنامه فعالیت فرودگاههای کشور ثبت کرده است که این شرکت به عنوان مرکز مدیریت فرودگاهها و متولی ارائه خدمات هوانوردی به شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی در چنبرهای از تحریمهای بیرحمانه بیگانه قرار دارد.


تحریمهای چند دهه اخیر موجب شده تا متخصصان صنعت هوانوردی در فرودگاهها همچون سربازان بینام و نشان، متواضعانه و وطنپرستانه با تمام توان و با داشتههای اندک خود چرخهای فرودگاهها را همچنان در حال گردش نگه دارند. اینک کنترلرها و مهندسانی که در مرکز کنترل فضای کشور روزانه تعداد خاصی از هواپیماها را در کمال صحت و امنیت هدایت می کردند، باید برای اعتلای نام ایران از همان توان برای هدایت دو برابری هواپیماها استفاده کنند.


امکانات لجستیکی و وسایل ناوبری باید انرژی و فشار بیشتری را برای حصول اطمینان بهمنظور عبور هواپیماها تحمل کنند.


در این میان امکانات موجود در شرکت فرودگاههای کشور که یک شرکت مادرتخصصی تابع وزارت راه و شهرسازی است باید برای تامین نیروی انسانی و فناوریهای نو و تازه ، به درآمد ناچیز خود متکی باشد که در برخی موارد این درآمد کفاف تامین برخی نیازمندیهای ضروری این شرکت و فرودگاههای تابعه را هم نمیدهد. این درحالی است که وصول برخی درآمدها و مطالبات شرکت فرودگاهها از طرفهای مقابل نیازمند طی مراحلی است که به یقین حصول آن نیز حتمی نیست.


در کنار این موضوع، وجود قوانین دست و پاگیر اداری از جمله وجود قوانین نامتناسب ناظر به عنوان مانعی برای بکارگیری نیروهای زبده و تازهنفس که میتوانند یاریگر نیروهای قدیمی باشند و آینده شرکت و به تبع آن صنعت هوانوردی را دستکم تا یک نسل آینده تضمین کنند، از نمونه معضلاتی است که فشار را بر شرکت افزایش داده و در حال به تحلیل بردن توان آن است.


علاوه بر این در حالی که فناوریهای نو موجب افزایش سرعت فعالیتهای هوانوردی شده، سازمانهای بینالمللی هوانوردی انتظار دارند ایران نیز مانند دیگر اعضای جامعه جهانی هوانوردی با تجهیز هرچه بهتر فضا و فرودگاههای خود این قافله را همراهی کند.


اگرچه ایران با تکیه بر توانمندیهای داخلی تاکنون توانسته به فراخوان این سازمانها برای همراهی پاسخ مثبت دهد اما نشانههایی در اختیار است که ما را به تفکر و تامل بیشتردر این زمینه و آینده همکاریهای بینالمللی شرکت فرودگاهها وا می دارد، ضمن اینکه نارساییهای قابل توجه موجود ایجاب می کند که مسئولان عالی بخشی و دیگر بخشهای ذیربط نگاهی خاص و حمایتی از این صنعت حساس داشته باشند.


آنچه اشاره شد؛ تنها گوشهیی از توانمندیهای شرکت فرودگاهها و معضلات و مشکلات و نارساییهایی است که این شرکت و همه داشتههای آن را تهدید میکند.


تلاش شبانهروزی کارکنان ستادی و صف شرکت فرودگاههای کشور در آسمان و زمین کشور که با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی ، شکل، قوام و دوام گرفته است، همچنان ادامه خواهد یافت اما آنچه ممکن است این تلاش ها را کم نتیجه و یا ابتر کند ، آفاتی است که هم اینک شرکت فرودگاهها با آن دست و پنجه نرم میکند. در صورتی که هرچه سریعتر برای مقابله جدی با این آفات اقدام نشود ممکن است این آفات ریشه و پایههای تلاش صادقانه و بیدریغ شرکت فرودگاهها را مورد حمله قرار دهد.


قوانین دست و پاگیر استخدامی، بسته بودن راههای درآمدزایی بیشتر، خروج ارقام سنگینی از منابع شرکت در قالب انواع مالیات، سود سهام و عوارض مختلف، هزینههای سنگین برای تامین خدمات امنیتی، دولتی و حتی دفاعی، نبود ابزارهای قانونی ارزان برای وصول بهموقع درآمدهای شرکت، تحمیل صدها طرح غیر اقتصادی و فاقد توجیه اقتصادی توسط مقامات سیاسی و محلی از منابع شرکت و هموار نبودن مسیر ارتباطات بهتر با دنیای فناوریهای جدید صنعت هوایی از جمله آفاتی است که باید برای مقابله با آنها اقدامی صورت گیرد. بیتوجهی به این موارد ممکن است در آینده دستاوردهای مهم ماهها و سالهای اخیر را تحت تاثیر قرار دهد.


سرعت گرفتن فعالیتهای هوانوردی، ارتقای سطح ایمنی پروازها و کیفیت ارائه بیشتر خدمات هوانوردی و فرودگاهی به ذینفعان از جمله مسافران و آفرینش فضایی نو برای به رخ کشیدن توان جوانان این مرز و بوم در صحنههای بینالمللی توجه هرچه بیشتر مراجع تصمیم گیرنده را میطلبد.
مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در کنار دیگر نهادها از جمله شواریعالی امنیت ملی از نهادهایی هستند که میتوانند بیش از دیگر مراجع تصمیم گیرنده به ندای شرکت فرودگاهها برای برون رفت از شرایط نامطلوب جاری پاسخ دهند. شرکت فرودگاهها برای ادامه حیات پر افتخار خود نیازمند وضع قوانین تازه است و برای برطرف شدن این نیاز دست یاری به سمت نهادها و شخصیتهای حقوقی و حقیقی دراز می کند و انتظار دارد در راستای منافع ملی از همگان پاسخ مثبت دریافت کند.


اینک صنعت فرودگاهی کشور نیازمند توجه است. آنچه تاکنون در صحنههای بینالمللی بهدست آوردهایم، ناشی از غیرت دینی، همت ایرانی، وطن دوستی و مردم مداری بوده اما استمرار این وضعیت خوشایند نیازمند توجه و به کارگیری راهکارهای تازه تر است. این راهکارها باید متضمن قوانینی باشد که مسیر فعالیت شرکت را هموارتر کند. نبود قانون لازم برای ادامه توسعه فعالیتهای شرکت فرودگاهها و لزوم تصویب قوانین جدید؛ فریادی است رساتر از گذشته که از گلوی دلسوزان این صنعت به هواست. در صورتی که ندای مسئولان شرکت فرودگاهها به درستی شنیده نشود، بالاجبار زنگهای خطر در قلب فرودگاهها بهزودی شنیده خواهد شد و این صنعت حساس در کوتاه ترین زمان ممکن به گلوگاه پساتحریم مبدل خواهد شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما