درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی
بیگ بنگ :

«اخترفیزیکدانان دانشگاه تورنتو در تحقیقی جدید اعلام کردند برخورد نزدیک بین سیاره مشتری و یک سیاره غول پیکر دیگر که در ۴ میلیارد سال پیش در سامانه خورشیدی ما به وقوع پیوست، باعث بیرون راندن آن سیاره غول پیکر شده است.به گزارش بیگ بنگ، در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار فرضیه حضور سیاره پنجمی در زمان شکلگیری سامانه خورشیدی ارائه شد. طبق این فرضیه در کنار سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون که امروزه به این نام آنها را میشناسیم، یک سیاره غول پیکر گازی شکل دیگر نیز وجود داشته؛ اما اگر چنین سیاره ای وجود داشته، چگونه به بیرون رانده شده است؟
به گفته ی دانشمندان اخراج این سیاره غول پیکر در نتیجه برخورد سیاره ی نزدیکی بوده که در آن یکی از سیارات شتاب زیادی گرفته و از گرانش عظیم خورشید آزاد شده و به خارج از سامانه خورشیدی پرتاب شده است. رایان کلوتیر از دانشگاه تورنتو سرپرست این تحقیق و همکارانش، توجه شان را بر روی اقمار و مدارهای مشتری و زحل متمرکز کردند و با دنبال کردن خط سیر مدارهای مدرن کالیستو و یاپتوس – که به ترتیب اقمار مشتری و زحل هستند – شبیه سازی کامپیوتری انجام دادند.
کلوتیر درباره این موضوع میگوید: «شواهد نشان میدهد که مشتری مظنون اصلی است». به نظر این دانشمندان زحل نمیتواند آن سیاره غول پیکر را از سامانه خورشیدی بیرون کرده باشد، چون در آن صورت قمر زحل به شدت ناپایدار شده و دیگر در مدار کنونی اش قرار نمیگرفت. اما مشتری قادر بوده این سیاره را از منظومه بیرون کند و قمر خود را هم حفظ کند.
کلوتیر گفت: سرانجام دریافتیم مشتری قادر به اخراج سیاره پنجم بوده و در همین حال یک قمر را با مدار کالیستو از آن خود کرده است.


جزئیات بیشتر این پژوهش در مجله Astrophysical منتشر شده است.»