سفر به وان و فرودگاه وان از مسیر مرز رازی..........