درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی
تابناک
:

«دولت آمریکا برای صادرات هواپیماهای بدون سرنشین نظامی و تجاری (پهپاد) قانونهای تازه ای عنوان کرده است.

به گزارش بی بی سی، برابر این قانونها تقاضای خرید هواپیماهای بدون سرنشین باید از طریق دولت ها ارایه شود و خریداران برای موارد کاربرد آن باید اطمینان آمریکا را جلب کنند و در قرارداد خود برای شروط مالکیت و استفاده از این پرندههای هدایت شونده تعهد دهند.

وزارت خارجه آمریکا، روز سهشنبه (۱۷ فوریه - ۲۸ بهمن) با صدور بیانیهای اعلام کرد "آمریکا پیشتاز صنعت تولید هواپیماهای بدون سرنشین در جهان است و با توجه به افزایش کاربرد این نوع هواپیماها توسط کشورها، آمریکا احساس میکند در قبال خرید، تحویل و استفاده از آنها مسئولیت دارد؛ بر این اساس، قوانین جدید ناظر به هواپیماهای بدون سرنشین نظامی و تجاری تولید آمریکاست."

در بیانیه وزارت خارجه آمده که مقررات جدید در ادامه بازبینی قوانین صادرات این نوع هواپیماها است و همگام با سیاست های این کشور برای رایزنی با دیگر ممالک بر سر وضع قوانین بین المللی برای خرید و فروش و استفاده از پهپادهاست.

رئوس قوانین جدید که در بیانیه وزارت خارجه به آنها اشاره شده است عبارتند از:

- خرید و فروش و تحویل سیستمهای حساس، باید از طریق برنامههای تسلیحاتی میان دولتها صورت گیرد.

- هرگونه تقاضا برای خرید و تحویل باید توسط اداره امنیت فناوری دفاعی و نهادهای مرتبط با در دسترس قرار دادن چنین فناوریهای به کشورهای خارجی، بررسی شود.

- خریداران در قرارداد خود باید به دولت آمریکا در زمینه موارد استفاده و مالکیت این سیستمها تعهد دهند .

- تمامی قراردادهای خرید و تحویل این سیستمها باید موارد استفاده و محدودیتهای مالکیت آنها را شامل شود .»