مهندسان هوافضا و محققان ناسا طرحهای مختلفی برای نسلهای بعدی جتهای مسافربری در دست تحقیق و بررسی دارند.
به گزارش تکناز به نقل از ایسنا، تولید صدای كمتر، كاهش میزان مصرف سوخت و استفاده از سوخت پاك چالش جدی محققان در طراحی جتهای مسافربری است و ناسا از مهندسان هوافضا و محققان بینالمللی درخواست همیاری كرده است.
شركتهای «لاكهید مارتین» و «بوئینگ» طرحهایی برای غلبه بر مشكل آلودگی صوتی، محیط زیستی و مصرف سوخت جتهای مسافربری ارائه كردهاند:


جت مافوق صوت «SUPERSONIC GREEN MACHINE»
عمر «كنكورد» بعنوان آخرین جت مافوق صوت جهان بدلیل آلودگی صوتی، مصرف سوخت بالا و ناكارآمدی در نوامبر 2003 به پایان رسید، اما محققان شركت «لاكهید مارتین» امیدوارند با حذف این معایب، هواپیمای سبز مافوق صوت تا سال 2030 وارد خطوط هوایی جهان شود.
با استفاده از موتورهای چرخه متغیر میزان كارآیی جت مافوق صوت افزایش یافته و خلبان میتواند در هنگام بلند شدن و فرود با تغییر سوئیچ هواپیما را به حالت موتور توربوفن معمولی تبدیل كند. سیستم احتراقی بكار رفته در موتور نیز میزان آلودگی اكسید نیتروژن را تا 75 درصد كاهش میهد.
جت «Box Wing»بوئینگ 747 در هر مایل دریایی پنج گالن سوخت مصرف میكند و محققان بدنبال یافتن راه جدیدی برای كاهش مصرف سوخت بدون ایجاد تغییرات اساسی در ساختار فعلی هواپیما هستند. این هواپیما نیز توسط محققان شركت «لاكهید مارتین» طراحی شده است كه طبق پیش بینی تا سال 2025 وارد خطوط هوایی جهان میشود.
با استفاده از مواد سبكی كه در طراحی جتهای جنگنده F-22 و F-35 بكار رفتهاند، پیكربندی بال طراحی شد كه میتواند نسبت L\D ratio را تا 16 درصد كاهش داده و امكان پرواز طولانیتر با سوخت كمتر را فراهم كند.
همچنین به جای استفاده از موتورهای توربوفن متداول از دو موتور توربوفن «ultrahigh-bypass» استفاده میشود كه با دارا بودن فنهایی بزرگتر كاركرد موتور را تا 22 درصد بهبود میبخشد. بالهای اضافی امكان پرواز شیب دار با قدرت كمتر موتور را فراهم میكند.
جت SUGAR VOLT

بهترین راهكار برای صرفهجویی در مصرف سوخت جت، خاموش كردن موتور است و برای این كار باید جایگزینی مانند موتور الكتریكی در نظر گرفته شود. محققان شركت «بوئینگ» در طراحی جت «SUGAR VOLT» قصد دارند از سیستم نیروی محركه هیبریدی استفاده كنند.
هواپیمایی در ابعاد 737 میتواند در هنگام بلند شدن بطور همزمان از سوخت جت و باتری استفاده كند، اما در ارتفاع میتوان سیستم را در حالت تمام الكتریكی تنظیم كرد. در این حالت كارآیی موتور 55 درصد افزایش مییابد و میزان خروجی دی اكسید كربن و اكسید نیتروژن نیز به ترتیب 60 و 80 درصد كاهش مییابند.