کشف ارتباط نور خورشید و نرخ خودکشیشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱

بازههای زمانی تاریکی همواره به افسردگی ربط داده شدهاند اما بر اساس تحقیق جدید دانشمندان دانشگاه وین، سطوح بالای نور خورشید (حداقل در کوتاهمدت) با افزایش نرخ خودکشی مرتبط است.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دلیل این موضوع مشخص نیست اما تصور میشود نور میتواند با فرستنده عصبی تغییردهنده خلقوخو به نام «سروتونین» تعامل داشته باشد و این امر هم بر خلق و خوی انسانها و هم حیوانات اثر میگذارد.


محققان حاضر ساعات تابش نور خورشید و نرخ خودکشی را در اتریش و از تاریخ یکم ژانویه سال 1970 تا ماه مه سال 2010 بررسی کردند. ساعات تابش نور با استفاده از 80 ایستگاه آبوهوایی محاسبه شد و دانشمندان بیش از 69 هزار خودکشی را طی 40 سال بررسی کردند. آنها دریافتند، در تمامی روزهای موردمطالعه، ساعات تابش نور خورشید و تعداد خودکشیها تا حد قابلتوجهی به هم مرتبط بودند.


محققان بر این باورند تابش خورشید در روز خودکشی و تا 10 روز پیش از انجام این عمل، فرآیند خودکشی را آسان میکند. با این حال تابش طولانیمدت نور خورشید (از 14 تا 60 روز پیش از یک روز خاص)، نرخ خودکشی را کاهش میدهد. محققان همچنین ارتباط قویتر بین نرخ خودکشی در میان زنان و ساعات تابش خورشید را گزارش کردند در حالی که برای مردان، ارتباط بین نرخ پایینتر خودکشی پس از تابش خورشید طولانیمدت، قویتر بود.


دلیل دقیق نتایج حاصله هنوز مشخص نیست اما مطالعات پیشین نشان دادهاند نور با سروتونین تعامل دارد و این بدین معناست که نور خورشید میتواند سطوح این هورمون را تغییر دهد و به بروز رفتار و عواطف اشتباه منجر شود.


جزئیات این مطالعه در مجله JAMA Psychiatry منتشر شد.

منبع