تصویر جدید هابل از مروارید ِکیهانی !


ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل یک ساختار به شکل مروارید درخشان ستارهای را در میان دو کهکشان بیضوی تحت عنوان SDSSJ1531+3414 شکار کردند.


به گزارش بیگ بنگ، این خوشه ستارهای درخشان که مجموعهای از ستارگان جوان را همچون حلقهای فشرده در بر دارد، با طول حدود ۱۰۰ هزار سال نوری در واقع محل تلاقی دو کهکشان بیضوی شکل را نشان می دهد. این دو کهکشان بیضوی غولپیکر در حال ادغام، در عمق خوشه کهکشانی SDSSJ1531+3414 در صورت فلکی تاج شمالی قرار دارند.گرانت ترمبلی از منجمان رصدخانه جنوبی اروپا در این خصوص گفت: همه ما از دیدن این خوشه اسرارآمیز از ستارگان جوان که شبیه یک رشته مروارید است، شگفتزده شدیم. در واقع فضای میان دو کهکشان، زایشگاهی برای تولد ستارگان بوده است. طبق محاسبات انجام شده، دو کهکشان بیضوی با عرض ۳۳۰ هزار سال نوری در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند. خوشه ستارهای جوان آبی رنگ در این تصویر، در زنجیرهای مجزا با فاصله ۳۰۰۰ سال نوری از هم قرار دارند.براثر انفجار شدید میانکهکشانی، خوشه ی ستارگان آبی رنگ همچون مرواریدی درخشان ایجاد شده و براساس نظر کارشناسان نجومی شکل عجیب این ساختار ناشی از بادهای اطراف هسته دو کهکشان غولپیکر در حال ادغام میباشد که مملو از گازها و گرد وغبارهایی است که به شکلگیری این پدیده شگفتانگیز کمک کردهاست.


منبع

bigbangpage.com