ثبت بهترین تصاویر تاکنون از جرقه نیرومند خورشیدیناسا به تازگی مشاهدات خیره کننده خود از قدرتمندترین جرقه خورشیدی ثبت شده تاکنون را به نمایش گذاشته است.


به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به گفته محققان، این تصاویر که با استفاده از چند رصدخانه ثبت شدهاند، در نوع خود بهترین هستند.


این اطلاعات میتواند در آینده به حفظ انسانها از توفانهای خورشیدی کمک کند.


این رویداد عظیم خورشیدی در روز 29 مارس 2014 (9 فروردین) رخ داد اما ناسا به تازگی به بررسی دادههای ناوگان رصدخانههای خود پرداخته است.


این ناوگان شامل چهار تلسکوپ در فضا و یک رصدخانه بر روی زمین است.


به گفته ستارهشناسان، ثبت چنین جرقه عظیمی از سوی چند رصدخانه بیسابقه است.


این مشاهدات از آنجایی بسیار جالب هستند که همه رصدخانه بطور تصادفی یک نقطه از خورشید را در یک زمان رصد کردهاند.


جرقه مشاهده شده یک جرقه کلاس X است که بزرگترین و پر انرژیترین نمونه مشاهده شده در کلاس انفجارهای خورشیدی است.


این جرقه کلاس X1 در گروه خود ضعیفترین جایگاه را دارد اما نسبت به جرقههای ثبت شده پیشین، بطور چشمگیری قدرتمند است.


تلسکوپهای دخیل در این رویداد شامل تلسکوپ آیریس، رصدخانه دینامیک خورشید، تلسکوپ تصویربرداری طیفسنج انرژی خورشیدی RHESSI، تلسکوپ هینوده سازمان اکتشاف هوافضای ژاپن و تلسکوپ خورشیدی دان رصدخانه ملی خورشیدی در نیومکزیکو بودند.


این رویداد بیشتر برای تیم تلسکوپ آیریس جالب بود چرا که این اولین جرقه خورشیدی کلاس X ثبت شده توسط ابزار آنها محسوب میشود.


رصدهای هماهنگی مانند این برای درک انفجارات این چنینی بر روی خورشید و تاثیرات آنها در آبوهوای فضای نزدیک زمین از اهمیت زیادی برخوردارند.


در حالیکه هواشناسی زمین شامل هزاران حسگر و دماسنجهای بی حد و حصر است، مشاهدات خورشیدی هنوز بر تعداد انگشتشماری از تلسکوپها تکیه دارد.


ابزار نصب شده بر روی رصدخانهها قرار است هر کدام جنبه متفاوتی از جرقه را در ارتقاعات مختلف از سطح خورشید و دماهای مختلف نشان دهند.


رصدخانهها در کنار هم میتوانند یک تصویر سهبعدی از آنچه در طول انفجارهای خورشیدی بر روی این ستاره رخ میدهند، ترسیم کنند.


تصویر ترکیبی ارائه شده توسط ناسا شامل تصویر رصدخانه دینامیک خورشیدی در سمت چپ تصویر نارنجی پررنگتر دادههای تلسکوپ آیریس، به همراه مستطیل قرمز رنگی از رصدهای تلسکوپ خورشیدی دان و نقاط بنفش ردپای جرقه در دادههای تلسکوپ RHESSI ناسا است.


در طول این رویداد فضایی چند دقیقهای، جامعترین داده جرقه تا به امروز جمعآوری شد.


اکنون دانشمندان به سختی در حال کار برای ترسیم تصویری از چگونگی آغاز و اوجگیری یک جرقه هستند که میتواند منشا این انفجارهای نسبتا ناشناخته روی سطح خورشید را آشکار کند.


چنین پژوهشی میتواند به دانشمندان در درک بهتر کاتالیزوری که این انفجارهای بزرگ در سطح خورشید را تنظیم میکند، کمک کند. شاید در آینده دانشمندان با این دادهها بتوانند آغاز و پایان خاموشیهای رادیویی ناشی از جرقههای خورشیدی را در زمین پیشبینی کرده و از تداخل آنها با برنامه هواپیماها و کشتیها و همچنین ارتباطات نظامی جلوگیری کنند.

منبع