درود بر ایران و ایرانیان آریایی

برافراشته باد درفش سرافراز کاویانی

دانشمندان بر این باورند تعدادی از گویالها که در حال تلوتلو خوردن هستند، شاید بیش از آنکه تصور میشود، زادگاه زندگی بیگانه باشند.


گویالهایی که نخست در یک سو و سپس در مسیر دیگری هستند، میتوانند مکان های ایدهآلی برای جستوجوی حیات بیگانه باشند.


تیم علمی ناسا مدعی است جهان های تلوتلوخورنده، سطحهایشان را در برابر گرمای بیشتر ستاره خود قرار میدهند.


شاون دوماگال-گولدمان، اخترزیستشناس ناسا، در این باره گفت: چنین گویالهایی از ستاره هایشان به اندازه کافی دور هستند و این موضوع آن ها را منجمد میکند و بنابراین اهداف نامطلوبی برای جستجو هستند، اما واقعیت آن است که آنها شاید برای پشتیبانی از زندگی مناسب باشند.


وی در ادامه گفت: این موضوع ایده ما درباره این که یک گویال زیست پذیر چگونه به نظر میرسد و این که کجا میتوان گویالهای زیست پذیر را پیدا کرد، گسترش می دهد.


مدارهای کج میتوانند تعدادی از گویالها را وادار به تلوتلوخوردن کند و اثر این موضوع ممکن است آب مایع را روی گویال حفظ کند.


تیم علمی از دانشگاه واشنگتن، دانشگاه ایالتی وبر و ناسا گویالهایی را بررسی کردند که جرمشان به اندازه زمین است و حول ستاره ای خورشید مانند میچرخند؛ آن ها همچنین دارای یک یا دو غول گازی عظیم هستند که در کنارشان مدارگردی میکنند.

در تعدادی از موارد، کشش گرانشی این گویالهای بزرگ میتواند سوی چرخش گویال با مدار کج را ظرف دهها تا سدها هزار سال تغییر دهد و این موضوع در واژه گان زمین شناسی به اندازه یک چشم بر هم زدن است.


در حالی که ممکن است تجربه کردن چنین عملی برای یک گویال دور از ذهن به نظر برسد، دانشمندان پیش تر آرایشی از گویالها را شناسایی کرده اند که در آن، چنین رویدادی میتواند رخ دهد. آن ها این گویالها را حین مدارگردی در اطراف ستاره Upsilon Andromedae رصد کردند.