کشف ردپای یک جنایت کیهانی!


کشف ردپای یک جنایت کیهانی!

تصویر جدید هابل، کهکشان مارپیچی ESO 137-001 را به نمایش میگذارد که هنگام حرکت از مرکز یک خوشهکهکشان، دل و رودهاش بیرون میریزد.به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این خوشه کهکشانی با نام Abell 3627 به طور خشونتآمیزی درون این کهکشان را میدرد و جریانهای نور آبی به جامانده، ردپاهای سخنچین این جنایت کیهانی هستند.جسم ESO 137-001 در جنوب «صورت فلکی مثلث» واقع شده و کهکشان مارپیچ زیبا و ظریفی است که چنین راز وحشتناکی را در دل خود پنهان کرده است. تصویر ارائهشده نه تنها کهکشان را به صورت دقیق شکار ، بلکه جریانات نور آبی را آشکارسازی میکند که از درون آن به سمت بیرون تراوش میکنند و در نور فرابنفش به طور شفافی قابلرویت هستند.این جریانات در واقع، ستارگان جوان داغی هستند که به هنگام حرکت کهکشان در فضا توسط پیرامونش از آن کنده میشوند. این عریانکردن خشن کهکشانی به دلیل فرآیندی موسوم به «فشار برخوردی تهیکننده» رخ میدهد.این پدیده، نیرویی کششی است که توسط جسمی که از خلال مایعی عبور میکند، حس میشود. در این جا مایع مورد بحث گاز فوقداغی است که در مراکز خوشههای کهکشانی کمین کرده است.مطالعه این نوع فشار به منجمان در درک بهتر مکانیسمهای هدایتکننده تکامل کهکشانها کمک میکند.

منبع: اینجا