تصاویر فضایی وارد دنیای نابینایان شد

محققان از فناوری چاپ سهبعدی برای تبدیل تصاویر فضایی تلسکوپ هابل به تصاویر چاپی لمسی برای نابینایان استفاده کردهاند.

فناوری چاپ سهبعدی در حوزههای مختلف علوم از جمله پزشکی، هوافضا و مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد و محققان موسسه علوم تلسکوپ فضایی قصد دارند از این فناوری برای آموزش نجوم به افراد کم بینا و نابینا استفاده کنند.

محققان این مرکز با همکاری متخصصان طراحی نرمافزار و برنامهنویسی رایانهای، یک برنامه نرمافزاری اختصاصی طراحی کردهاند که قادر به محاسبه و ترجمه اندازه، درخشندگی و فاصله تصاویر فضایی تهیه شده توسط تلسکوپ هابل به طرحهای سهبعدی قابل چاپ است.

با استفاده از بافتهای مختلف، ویژگیهای متفاوت تصاویر فضایی در مدلهای پلاستیکی چاپ شده توسط چاپگرسهبعدی ارائه میشود که به درک بهتر این تصاویر کمک میکند.
نمونه اولیه این طرحها با کمک 100 فرد کم بینا مورد آزمایش قرار گرفت و بر اساس بازخورد آنها، مدلهای پیشرفتهری طراحی شدند.

هدف اصلی محققان، تولید تصاویر سهبعدی لمسی چاپی برای استفاده نابینایان در مدارس، کتابخانهها و مراکز عمومی است.

نمونههایی از این طرح در دویست و بیست و سومین نشست اتحادیه نجوم آمریکا ارائه شد.


تبدیل تصاویر فضایی هابل به تصاویر چاپی قابل لمس


تبدیل تصاویر فضایی هابل به تصاویر چاپی قابل لمس

منبع:اینجا