راه اندازي دپارتمان ورزش هاي هوايي

بنابراعلام دبيرانجمن ورزش هاي هوايي طي جلسه اي كه باحضوررياست محترم انجمن ورياست محترم مركزآموزش تخصصي تربيت بدني وعلوم ورزش جناب آقاي دكترداداشيان درمورخه 92/4/23 برگزارگرديد،موافقت اوليه راه اندازي دپارتمان مذكور بعمل آمد.


تشكيل اين دپارتمان باعث بالارفتن سطح علمي ورزشكاران رشته هوايي شده وضمنامدارك صادره معادل گواهينامه هاي تحصيلي ازمقطع كارداني تادكترا مي باشد.لازم به ذكر است اين مركزتحت نظارت دانشگاه تهران وبالطبع وزارت علوم،تحقيقات وفناوري خواهدبود.

http://www.iranairsports.org/news/87...%8A%D9%8A.html