گرفتن كفش رها شده در عمليات چتربازي

تصاوير ويدئويي منتشر شده از تلاش دسته جمعي يك گروه چترباز در آسمان براي گرفتن كفش يكي از اعضاي گروه در آسمان تابه حال صدها هزار بيننده را به حيرت واداشته است.

در اين فيلم ويدئويي كه هيچ اشاره اي به محل برگزاري اين نمايش دسته جمعي نشده يك گروه با چترهاي قرمز در آسمان در حال فرود هستند كه ناگهان چيزي از حلقه آن ها به پايين مي افتد.

فيلمبردار صحنه نمايش كه با ديدن اين صحنه كنجكاو شده بود با زوم كردن دوربين خود، شيء مورد نظر را مشخص مي كند.

اين شيء در حال سقوط، كفش يكي از چتربازان بود كه در حركت و تكاپوي او از پايش درآمده و در حال فرود به زمين بود.

در اين ميان اعضاي گروه كه سوژه تازه براي نمايش پيدا كرده بودند با تنظيم سرعت هايشان به تلاش افتادند تا لنگه كفش را به چنگ بياورند تا اين كه بالاخره يكي از چتربازان در كمال شگفتي كفش را بين زمين و هوا به دست آورد و پس از يك حركت حيرت انگيز به صاحبش بازگرداند.

تمامي اين تصاوير به صورت حرفه اي توسط يك فيلمبردار گرفته شده است.


روزنامه ايران، شماره 5401 به تاريخ 9/4/92، صفحه 21