پنج طراحی دستی به کار برده شدهاند تا این نقشه مسطح دقیق از غول گازی، حاصل از قله های ابری سرکش را خلق کنند. نقاشی اصلی که 5 اینچ/ 5/12 سانتیمتر قطر دارد، با مداد رنگی از چشمی تلسلکوپی 16 اینچی، کشیده شده است. اندازهی این نقشه جهان نمای مسطح طراحی شده، 8 x16 اینچ/ 20 x40 سانتیمتر است. هنرمند نجومی فِرد بورگوت در تاریخهای متفاوتی در نوامبر و دسامبر 2011 چرخش مشتری را رصد کرده است تا تمام محیط سیاره را پوشش دهد. همچنین انیماتور دیجیتالی، پاسکال چاوت، نقاشیهای بورگوت را در ترکیب با تصویری تلسکوپی از سیارهی در حال چرخش با در نظر گرفتن شتاب و حالت متناسب با تاریخهای رصد، به یک تبدیل کرده است. ویدیو شامل قمرهای گالیله ای است که در مدار خود در حال گردشند، ابتدای ویدیو با گانیمد و یو آغاز میشود که در حین گذر از جلوی مشتری، بر روی سیاره سایه انداخته اند، سپس اروپا و کالیستو از پشت صفحه ی نواری سیاره عبور میکنند.
بن پایه