درود بر ایران وایرانیان اریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانی
برنامه گواهي نامه كربن فرودگاهي

براي اولين بار در سال 2009توسط ACI در اروپا اجرا شد. اين برنامه در نوامبر 2011 از حمايت ايكائو براي گسترش و اجرا در آسيا و اقيانوسيه برخوردار گرديد.گواهي نامه كربن فرودگاهي برنامه مستقلي است كه بوسيله گروه مهندسين مشاور WSP انجام مي شود. مراحل دريافت گواهي نامه كربن عبارتند از: نقشه برداري،كاهش، بهينه سازي و خنثي سازي

فرودگاه دهلي پنجمين فرودگاه در آسيا و اقيانوسيه است كه داراي گواهي نامه كربن فرودگاهي مي شود.فرودگاه بين المللي اينديرا گاندي تحت نظارت و عمليات فرودگاه بين المللي دهلي در حال حاضر گواهي نامه كربن سطح 2 را داردكه اين دومين فرودگاه بين المللي هندي در اين سطح مي باشد.مدير عامل آسيا و اقيانوسيه ACI ، اظهار داشت: فرودگاه بين المللي اينديرا گاندي ميزان آلايندگي گاز دي اكسيد كربن را كاهش داده و گواهي نامه كربن فرودگاهي را بدست آورده است . اين موضوع نشان مي دهد كه فرودگاههاي منطقه نه تنها متعهد به حفظ محيط زيست مي باشند بلكه قدم هاي مثبتي را در راه كاهش آلودگي محيط برداشته اند و خيلي دلگرم كننده است كه فقط در عرض هفت ماه پنج فرودگاه منطقه داراي گواهي نامه كربن شده اند و اين دليل محكمي است كه فرودگاهها پي برده اند اين برنامه مي تواند ابزار مناسبي براي اداره و كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن مي باشد. چهار فرودگاه ديگر منطقه كه داراي گواهي نامه كربن فرودگاهي مي باشند عبارتند از:فرودگاه بين المللي ابوظبي(نقشه برداري) فرودگاه چانگي سنگاپور(نقشه برداري) فرودگاه بين المللي بمبي هند(نقشه برداري) فرودگاه بين المللي بنگلور(كاهش) مشاركت فرودگاهها در 4 سطح از اين برنامه مي تواند منجر به گرفتن گواهي نامه شود.


منبع : ACI Asia-Pacific Newsletter-18 July 2012