سلام دوستان
فرودگاه جم بعد از تغییرات مدیریتی و واگذاری به پلایشگاه فجر در حال استاندارد سازی و امادگی جهت ممیزی می باشد.حمایت مدیر عامل محترم و تلاش پرسنل زحمت کش و با سابقه
این فرودگاه نوید روزهای خوبی را می دهد.کنترل موانع -قطع درختان راستای فاینل -اموزش و باز اموزی بخش کمی از فعالیت های اخیر بوده .تا یادم نرفته نام این فرودگاه بدون هیچ پیشوند
و پسوندی جم است نه توحید.


mak1