درود بر ایران وایرانیان اریایی

برافراشته باد درفش سرفراز کاویانیبالگرد سازمان ایرانی(هلال سرخ)برای کمکرسانی به سوریه در حال بارگیری در An-124

MEHR[IMG][/IMG]