درود بر ایران وایرانیان اریایی

برافراشته باددرفش سرفرازکاویانی

پایان دوره اموزش دانشگاهی دانشجويان آكادمي نيروي هوايي آمريكا دركلرادو

بن پایه: سایت خبری عصر ایران، 91/1/3