جناب آقای موسوی
از طرف سایت هوا فضای پارسی درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت و رحمت و غفران برای آن فقید سعید
و صبر و شکیبایی برای خانواده آن مرحوم خواهانیم