شصت و پنجمین شماره ماهنامه سیمای فرودگاه

شصت و پنجمین شماره ماهنامه سیمای فرودگاه ویژه مرداد 90 توسط شرکت فرودگاه های کشور منتشر شد.
فهرست عناوین مندرج در این ماهنامه را می خوانیم:

فعالیت در مرکز کنترل فضای کشور عبادت است
اهمیت یک فرودگاه قدیمی
نگاه ملی به صنعت هوانوردی
مانور طرح اضطراری در فرودگاه کرمان
آیات قرآن زینت خوشنویسی است
چند راهکار عملی برای دعوت فرزندانمان به نماز
آزمون دوره امر به معروف و نهی از منکر
هدف (USOAP) ارتقاء ایمنی هوانوردی جهانی
فرودگاه آلمکتوم : بزرگترین شهر فرودگاهی جهان
تجربه سفر دریایی با هواپیما
مدیریت دانش و ضرورت به کارگیری آن در صنعت هوانوردی