نخجوانی با تاکید بر اینکه صدور مجوز برای بارکو شدن توپولفها منوط به تایید کارخانه سازنده در مورد مشکل موتور است، گفت: به دلیل عدم پاسخ در این خصوص ادامه پرواز ممنوع است.

"کاپیتان رضا نخجوانی" رییس سازمان هواپیمایی کشور در گفتوگو با برنا، با اشاره به نحوه تجهیز ناوگان هوایی کشور اظهار داشت: در صورتی که شرکتهای هواپیمایی برنامه خود را مبنی بر تجهیز و توسعه ناوگان شرکت تدوین و به سازمان هواپیمایی ارجاع دهند، سازمان هواپیمایی در مرحله اجرا وظیفه تطبیق و ارزیابی با استانداردها و مقررات را برعهده دارد.

وی در ادامه افزود: هر شرکتی که پیشنهاد توسعه ناوگان شرکت متبوع خود را به سازمان ارائه دهد با بررسی و تطبیقی که این سازمان در مورد هواپیمای خریداری شده انجام می دهد، طبق مقررات و استانداردها مجوز ورود هواپیما به کشور صادر میشود به طوریکه این موضوع همواره به صورت روتین در حال انجام است.

نخجوانی در پاسخ به این سوال که با خروج هواپیماهای توپولف از ناوگان مسافری هوای کشور و تغییر کاربری آنها به باربری(بارکو) چه تصمیماتی اتخاذ شده است، تصریح کرد: در صورتی که شرکتهای هواپیمایی حاضر به پرداخت هزینههای مربوطه این هواپیماها به شرکت روسی باشند و تمام مشکلات فنی هواپیما براساس مقررات بین المللی حل شود، بله این کار شدنی است.

رییس سازمان هواپیمایی کشور در ادامه افزود:بدین منظور باید کارخانه سازنده هواپیمای توپولف استفاده از این نوع هواپیماها به منظور بارکو را تأیید کند. بنابراین به دلیل عدم اظهار نظر کارخانه سازنده درخصوص مشکل موتور این نوع هواپیماها، ادامه پرواز را برای توپولفها در داخل کشور را ممنوع کردیم.

*بنپایه الف

ای خدا!!!آخه بارکو دیگه چیه!؟
این همه کارشناس و مترجم و ووو... توی تحریریه خبر الف نشسته اند اون وقت نمی دونند هواپیمای باری Cargo هست نه بارکو!!!؟