#از_آلکالی_تا_آدر

بخش پایانی

10- موشک هوابههوای ویمپل R-27 نام ناتو AA-10 آلامو
موشک هوابههوای میانبرد تا دوربرد اتحاد جماهیر شوروی پیشین، 1983 تاکنون

این موشک در نمونههای با هدایت فروسرخ، نیمهفعال راداری، فعال راداری و Passive تولید شده و از 40 تا 170 کیلومتر برد دارد.
طیف گستردهای از جنگندههای روسی به انواع آلامو مجهز شدهاند. تلاشهایی نیز در ایران برای یکپارچهسازی آن با جنگنده گرومن F-14A تامکت صورت گرفت که گویا این تلاشها چندان موفق نبودند.

در سال 2014 یک فروند جنگنده MiG-29 نیروی هوایی روسیه یک فروند هواپیمای تهاجمی سوخو Su-25 اوکراینی را با یک تیر موشک گرمایاب R-27T سرنگون کرد.
نمونههای بهسازی شده R-27T در یمن به عنوان موشک پدافند هوایی تاکنون موفق به سرنگونی یک فروند پاناویا تورنادوی سعودی شده و به یک فروند جنگنده F-15 ایگل نیروی هوایی سلطنتی عربستان نیز آسیب وارد کرده است.

11- موشک هوابههوای R-73 نام ناتو AA-11 آرچر
موشک هوابههوای کوتاهبرد اتحاد جماهیر شوروی پیشین، 1984 تاکنون
این موشک با برد 30 تا 40 کیلومتر در نمونههای R-73/73E/M و نمونه پیشرفته R-74/74M/M1 تولید شده و هماکنون موشک کوتاهبرد فروسرخ استاندارد نیروی هوایی روسیه است.
آرچر در انواع جنگندهها و هلیکوپترهای تهاجمی روسی بکار گرفته شده و ویمپل در حال توسعه نمونه R-74M2 برای تجهیز جنگنده Su-57 است. این موشک کارایی مشابه AIM-9X و ASRAAM خواهد داشت.

تلاشهایی در ایران برای نصب این موشک بر روی تامکتها صورت گرفته است.

در فوریه 2019 طی درگیریهای هند و پاکستان، یک فروند جنگنده MiG-21 بیسون هندی یک فروند جنگنده F-16 پاکستانی را رهگیری و یک تیر موشک R-73 به سوی آن شلیک کرد. نیروی هوایی ظفرمند هند مدعی شد که فالکن در خاک پاکستان سقوط کرده است.
با رد ادعای سرنگونی F-16 از سوی پاکستان، هند سیگنالهای راداری این نبرد هوایی و سرنگونی فالکن را که توسط یک فروند هواپیمای آواکس A-50 نیروی هوایی هند ثبت شده بود را منتشر کرد. با اینحال همچنان با شک و تردید به پیروزی هوایی IAF نگریسته میشود.

ا:
12- موشک هوابههوای R-77 نام ناتو AA-12 آدر
موشک هوابههوای میانبرد استاندارد روسیه 2002 تاکنون
این موشک در دو نمونه R-77T با هدایت فروسرخ و R-77/77M با هدایت فعال راداری و نمونه passive حدود 200 کیلومتر در آخرین ویرایشهای خود برد دارد.
این موشک به دلیل کارایی عملیاتی به موشک AIM-120 آمرام به آمرامسکی مشهور شده است.
آدر در انواع جنگندهها و هلیکوپترهای تهاجمی روسی بکار گرفته شده و ویمپل هماکنون در حال توسعه نمونه R-77M برای تجهیز جنگنده Su-57 است. این موشک جستجوگر با رادار AESA مجهز خواهد شد.
نمونه پیشرفته R-77-1 در سال 2015 وارد خدمت ارتش روسیه شد و جنگندههای Su-35S روسی مجهز به این موشک پروازهای گشتی خود را بر فراز سوریه انجام میدهند.
کارایی نمونههای صادراتی R-77 بسیار پایین ارزیابی شده است. هند یکی از دلایل سرنگونی MiG-21 بیسون خود در نبرد سال گذشته برابر فالکنهای پاکستانی را به خطا رفتن آدرهای شلیک شده از جنگندههای سوخو Su-30MKI خودی حاضر در صحنه نبرد میداند و با از خدمت خارج کردن آدر به دنبال توسعه موشک هوابههوای میانبرد فعال راداری بومی خود و خرید موشکهای دربی از اسراییل است.
چین نیز با آگاهی از کارایی پایین آدرهای صادراتی اقدام به توسعه موشکهای بومی خود کرده است.
ـ