این تصاویر مربوط به مجله فرودگاه فرانکفورت میشه البته مجله که نمیشه به اون گفت ، یک پوستر بزرگه که پشت اون مطالب و اخباری در مورد این فرودگاه پیدا میشه . این مجله به نظرم مجانی به دست مسافرین این فرودگاه میرسه . یک طرفش پوستر های جالبی داره.
[/IMG]
[IMG]http://www.filesara.com/files/61485553444079281324_th
umb.jpg[/IMG]

[/IMG]


[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]