1389/11/29
ناسا به دنبال موشكهاي ليزري ايمنتر و بهينه

ناسا به دنبال يك سيستم جديد رانش محموله است كه از ريزموج و يا ليزر براي پرتاب فضاپيماها به فضا استفاده كند.

به گزارش سرويس فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حمل محموله به فضا فرآيندي پرهزينه و كم بازده است.

موشكهاي مرسوم كاملا از سوخت پر ميشوند و درصد بسيار كمي از وزن كل يك وسيله پرتابي براي محموله در نظر گرفته شده است. از اين رو مركز تحقيقات فضايي گلن ناسا در اوهايو تمركز خود را روي دستگاههاي ليزري يا ريزموجي براي حمل محمولهها به فضا گذاشته است.

انجام اين كار مي تواند به طور قابل ملاحظهاي هزينهها و خطرات فيزيكي مرتبط با پروازهاي فضايي معمول را كاهش دهد.

اين فناوري جديد از ليزرها يا ريزموجهاي زميني براي هدف قرار دادن يك مبدل حرارتي روي يك موشك استفاده كرده و انرژي توليد شده از سوخت را افزايش ميدهد.

اين مبدل حرارتي دماي سوخت داخل موشك را افزايش داده و آن را به حدود 3100 درجه كه در آن رانش موشك به شدت افزايش يابد، ميرساند؛ اما اين موشك مانند موشكهاي رايج نيست بنابراين فقط هيدروژن را منتشر ميكند.

اين فناوري كه براي محمولههاي كوچك در اوزان حدود 90 كيلوگرم كاملا بهينه است، همچنين ميتواند روزانه تعداد بيشتري موشك را با هزينه كمتر به فضا بفرستد.