2010/11/10
کاسته شدن ِِ تابشهای کیوان میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹!


بنابر یافته های تازه٫ کیوان میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ مانند چراغی که کلید ِ «دیممر» (dimmer switch) داشته باشد و آرام آرام کمنور شود ٫ بوده!

اندازهٔ انرژی که از این سیاره بازتابیده میشود کم کم کاسته میشده٫ هرچند نیمهٔ نیمروزی (=جنوبی) آن بیشتر از نیمهٔ شمالی انرژی میتابانده.


فرتور بالا٫ از دوربینهای visual و infrared کاسینی در سال ۲۰۰۸ گرفته شده و ساخته شده....رنگ سرخ٫ نشاندهندهٔ گرماییست که از درون کیوان سرچشمه گرفته

برای خواندن بیشتر در این زمینه٫ که چرا٫ چگونه٫ و و و به «سایت انگلیسی» سری بزنید.