مدير فرودگاه شاهرود از استقبال نكردن از پروازهاي اين فرودگاه ابراز ناخرسندي كرد و گفت: اين موضوع موجب معطل ماندن امكانات فرودگاهي در اين منطقه شده است.

به گزارش ايسنا، سليمان طالبي حقيقي با بيان اينكه عدم استقبال از پروازهاي اين فرودگاه موجب انصراف شركتهاي هواپيمايي از پرواز به اين فرودگاه شد، گفت: آخرين پرواز اين فرودگاه تنها با يك مسافر به تهران انجام شد كه اين موضوع موجب هرز رفتن امكانات فرودگاهي در شاهرود شده است.

طالبي حقيقي افزود: مسئولان فرودگاهي حتي براي ترغيب به استفاده از پروازها، اقدام به ارائه يارانههاي قابل توجه كردهاند كه اين موضوع هم نتوانسته استقبال آنان را افزايش دهد.

مدير فرودگاه شاهرود از برقراري پرواز تهران ـ شاهرود ـ مشهد و بالعكس در آينده نزديك خبر داد و گفت: اميدواريم استقبال از اين پرواز موجب تشويق شركتها و افزايش پروازها در اين فرودگاه شود.

مدير فرودگاه شاهرود در پايان تاكيد كرد: به رغم عدم استقبال از پروازهاي فرودگاه شاهرود، اين فرودگاه همچنان پا برجا آماده خدمترساني به شركتهاي هواپيمايي و مردم منطقه است.

اين درحالي است كه ساخت پنج فرودگاه جديد در پي درخواست و پيگيري استانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مجوز ساخت و اعتبار دريافت كرده است؛ از برنامه ساخت پنج فرودگاه جديد كه از چندي پيش در كميسيون ماده 32 مورد بررسي قرار گرفت، ساخت دو فرودگاه بروجرد و سقز تاييد شد و اعتباري براي شروع احداث آنها از منابع عمومي دولت در سال 1388 اختصاص داده شد. همچنين ساخت سه فرودگاه ديگر در شهرستانهاي آباده، تربت حيدريه و ماكو مراحل پاياني كسب گزارش توجيهي از سوي اين كميسيون را طي ميكند و به زودي طي سال جاري مصوبه ساخت اخذ خواهند كرد.

علي گل محمدي ـ معاون عمليات فرودگاهي شركت فرودگاهاي كشور ـ درحالي اين موضوع را به ايسنا، اعلام كرد كه از 54 فرودگاهي كه در اختيار شركت فرودگاههاست، تنها سه فرودگاه مهرآباد، امام خميني (ره) و مشهد اقتصادي بوده و 51 فرودگاه ديگر زيانده هستند و حتي در تعدادي از آنها هيچ پروازي انجام نميشود و هزينههايشان چهار تا دهها برابر درآمدهايشان است.

به گفته وي سه ميليارد تومان براي فرودگاه رامسر و دو ميليارد تومان براي احداث فرودگاه سقز از منابع عمومي دولت در سال 1388 اختصاص داده شده است. همچنين مطالعات ساخت فرودگاههاي تربت حيدريه، آباده و ماكو نيز در حال تكميل است و در سال جاري مصوبه كميسيون ماده 32 را نيز براي ساخت دريافت خواهند كرد.

همچنين طبق گفته يك منبع آگاه، استان قم نيز درخواست احداث فرودگاه در اين شهر را دارد؛ در صورتيكه اين شهر به فرودگاههاي امام خميني(ره)، كاشان و زنجان بسيار نزديك است.

اين در حالي است كه ساخت يك فرودگاه كوچك با حداقل امكانات به 40 ميليارد تومان اعتبار بيتالمال كشور نياز دارد و پس از احداث كه تحويل شركت فرودگاههاي كشور ميشود، ماهانه يك و نيم ميليارد تومان بايد صرف نگهداري و هزينههاي تعميرات شود.

از سوي ديگر شركتهاي هواپيمايي به دليل پايين بودن تقاضا تمايلي براي انجام پرواز به فرودگاههاي غيراقتصادي ندارند. هم اكنون در بسياري از فرودگاهها حتي استاني از جمله همدان، خرمآباد، اراك، زنجان، فسا، جهرم، ايرانشهر، سراوان، طبس، شاهرود و سهند با وجود عملياتي بودن فرودگاه، پروازهايشان بسيار اندك يا هيچ است. از سوي ديگر اين شهرستانها جمعيت چنداني ندارند و شهرهاي نزديك آنها به تجهيزات پروازي مجهز هستند.

همچنين طبق گفته كارشناسان ميتوان بدين منظور باند اضطراري احداث كرد و در اختيار شوراي تامين امنيت استانداري قرار داد كه هزينه آن كمتر از يك ميليارد تومان است (يعني كمتر از هزينه نگهداري يك ماه يك فرودگاه كوچك).

و اما در حالي كه در تمام كشورهاي جهان از جمله كشورهاي تركيه و اروپايي طبق قانون فاصله دو فرودگاه نبايد كمتر از 250 كيلومتر باشد، در ايران در برخي نقاط فاصله فرودگاهها به 100 كيلومتر هم نميرسد.

اين درحالي است كه ميتوان اين هزينهها را براي تجهيز فرودگاههاي بزرگ و بينالمللي كشور استفاده كرد. از سوي ديگر به نظر ميرسد كه اين امر با قانون هدفمند كردن يارانهها نيز در تناقض باشد، چراكه تنها سه درصد از حمل و نقل كشور از طريق هواپيما و خدمات هوانوردي انجام ميشود.

با اين اوصاف جاي اين سوال باقي است با وجود اين شرايط و چارهانديشي براي سودده كردن فرودگاههاي كوچك و غير اقتصادي كشور چگونه ساخت پنج فرودگاه جديد مطرح ميشود و آيا شركت فرودگاهها توانايي بهسازي سطوح پروازي و تامين ايمني اين تعداد فرودگاه زيانده را خواهد داشت؟