سرچشمهٔ پرتوهای X ی که از سامانه های دوقلو (سیاهچاله-ستاره) میتابد چیست؟
سالیانی میشه که دانشمندان بدنبال پاسخی فراگیر برای این پرسش بودند.
اکنون٫ آنها با بهره بردن از ماهوارهٔ (Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE به پاسخهایشان نزدیکتر شده اند.

اینکه بیشتر پرتوها از «جتها» سرچشمه میگیرد.


اگر دوست دارید در این زمینه بیشتر بدانید٫ به کنج فرنگی سری بزنید.