دنباله دار برووکس


Brooks comet

دنباله داری که در سال 1893 در حالیکه قدر آن 7 بود کشف شد.دم یونی آن یکی از فعالترین وپیچیده ترین دمهایی بود که تا آن زمان عکسبرداری شده بود.

منبع