دنباله دار بروتون


Comet c/2006 of2 broughton
این دنباله دار در 27 تیر سال 1385 توسط John Broughton کشف شد. او این دنبالهداررا در عکسی که با دوربین CCD گرفته بود یافت. او یک رصدخانه شخصی دارد و سالها استکه برنامهی شخصی خودش را در کارهای اکتشافی نجوم دنبال میکند. تاکنون چند صدخرده سیارک کشف کرده و یک سال قبل از کشف OF2 یک دنبالهدار تناوبی کم نور دیگر رانیز کشف کرده بود. OF2 در زمان کشف کاملاً ستارهای شکل و در ابتدایک سیارک قلمدادمی شد تا اینکه با عکاسی یک تلسکوپ 1.5 متری از آن، ماهیت اصلیاشهویدا شد.

این دنبالهدار غیرتناوبی است و از آن دسته از فرستادگان ابراورت است که تنها یک بار با داخل منظومه میآیند.
منبع :سایت مجله نجوم