سحابی حباب
NGC 7635, Bubble nebula
یک حباب در میان ابرها.این سحابی حبابی است با قطر حدود 10 سال نوری که در میان ابرهای مولکولی و گازهای بین ستاره ای بوجود آمده ودلیل آنهم بادهای ستاره ای ناشی از ستاره هایی درخشان وپرانرژی است که در مرز آن قرار دارند. تصویر روبرو توسط فیلترهایی گرفته شده که نشان دهنده وجود اتمهای هیدروژن یونیده شده هستند.رنگ قرمز نشانه بارز وجود این اتمها می باشد.ستاره های داغ موجب برانگیختگی وتابش این ذرات می شوند.
این سحابی در فاصله 11000 سال نوری در محدوده صورت فلکی ذات الکرسی قرار داشته وبا نام NGC 7635 نیز شناخته می شود.این سحابی بکمک تلسکوپ کوچک در شرایط نور مناسب قابل مشاهده است.

منبع