سحابی چشمک زن
Blinking Planetary
یک سحابی سیاره ای با شماره NGC6826 که در منطقه شمال صورت فلکی دجاجه قرار دارد.قطر آن 25 ثانیه قوسی وقدر مجموع آن 8.8 است.ستاره مرکزی از قدر 10.6 می باشد وزمانی که شخص رصد کننده به کنار سحابی وبه این ستاره وبالعکس نگاه می کند به نظر می رسد که چشمک می زند.عمر این سحابی در حدود ۱۰۰۰۰ سال است وابعاد آن همچنان در حال گسترش می باشد.

منبع