تشويق بانكها براي ورود به صنعت هواپيمايي و تأسيس ليزينگ هواپيما


دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي گفت: لازم است پس از هدفمندسازي يارانهها كنسرسيومي متشكل از بانكها و مؤسسات مالي نوعي مؤسسه "ليزينگ هواپيمايي " را با همكاري شركتهاي هواپيمايي تأسيس كنند.


مهدي عليياري دبير انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل هوايي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تأثير مستقيمي در هزينههاي تمام شده شركتهاي هواپيمايي خواهد داشت.
وي ادامه داد: اجراي اين قانون تركيببندي ناوگان حمل و نقل هوايي ايرلاينها را در كوتاهمدت تغيير خواهد داد و آن را دچار نوعي دگرگوني خواهد كرد.
عليياري با اشاره به تأثير مستقيم و غيرمستقيم اجراي هدفمندسازي يارانهها در ناوگان ايرلاينها، افزود: به دنبال واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي، هزينههاي سوخت هواپيما افزايش مييابد كه اين مورد همان تأثير مستقيم در ناوگان شركتهاي هواپيمايي است.
دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها همچنين موجب افزايش هزينه شركتهاي هواپيمايي در مقولههايي كه تاكنون مشمول يارانه ميشدند، نظير دستمزد پرسنل، كترينگ، هزينههاي جانبي و از اين قبيل خواهد شد كه اين همان تأثير غيرمستقيم هدفمند سازي يارانهها در افزايش هزينه ايرلاينها است.

* هدفمندسازي يارانهها و كاهش سوانح هوايي

عليياري با اشاره به تأثير مستقيم اجراي كامل هدفمند كردن يارانهها بر روند افزايش قيمت بليت، خاطرنشان كرد: اجرايي شدن اين طرح موجب شفاف سازي قيمتها در صنعت هوايي كشور ميشود.
دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي افزايش قيمت بليت هواپيما در ايران را موجب كاهش سوانح هوايي عنوان كرد و گفت: افزايش قيمت بليت هواپيما به استفاده از هواپيماهاي جديد، نوين و غربي و حذف هواپيماهاي روسي خواهد انجاميد، اين در حالي است كه هم اكنون نرخ بليت هواپيما در ايران با كشورهاي ديگر و حتي حمل و نقل ريلي توازن ندارد.

* هدفمندسازي يارانهها و افزايش استفاده از هواپيماهاي نوين

عليياري مقرون به صرفه نبودن قيمت بليت به ويژه در پروازهاي داخلي را عامل اصلي در استفاده برخي ايرلاينها از هواپيماهاي ارزان قيمت روسي براي جابجايي مسافران عنوان كرد و افزود: افزايش قيمت بليت هواپيما تابع مكانيزمي مانند تقاضاي ايرلاينها، طرح و تصويب در شوراي عالي هواپيمايي و تأييد وزير راه و ترابري و نهايتأ ابلاغ مصوبه آن توسط سازمان هواپيمايي كشوري به ايرلاينها است.

* افزايش 50 درصدي قيمت تمام شده يكساعت صندلي پرواز

دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي تصريح كرد: با توجه به اين كه افزايش قيمت سوخت هواپيما هزينه قابل توجهي براي ايرلاينها و براي قيمت تمام شده يك ساعت صندلي پرواز ايجاد ميكند، احتمال ميرود پس از هدفمندسازي يارانهها، حدود 30درصد قيمت تمام شده هزينه پرواز افزايش يابد.
علي ياري خاطرنشان كرد: با توجه به تأثير غيرمستقيم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در هزينههاي شركتهاي هواپيمايي و به دنبال آن حذف يارانههاي اقلام يارانهاي مصرفي و واقعي شدن قيمت آنها، به نظر ميرسد حداقل تا 20درصد نيز در اين موارد هزينه شركتهاي هواپيمايي افزايش پيدا كند كه اين 20درصد افزايش هزينه، معادل تورم پيشبيني شده دولت است كه توسط مراكز مختلف اجرايي و پژوهشي مورد تأييد است.
دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي خاطرنشان كرد: حذف يارانهها موجب افزايش قيمت سوخت و نيز افزايش هزينههاي ريالي شركتهاي هواپيمايي نظير دستمزد پرسنل، كترينگ و اقلامي كه از بازار داخلي خريداري ميشود، خواهد شد.
علي ياري خاطرنشان كرد: در مجموع هزينه تمام شده يك ساعت صندلي پرواز پس از هدفمندسازي يارانهها و آزادسازي قيمتها حدود 50 درصد براي ايرلاينها افزايش پيدا خواهد كرد كه اين مورد تأثيرات خود را بر قيمتهاي بليت هواپيما خواهد گذاشت.

* هدفمندسازي يارانهها و افزايش آرامش مسافران

دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي با اشاره به اين كه اجراي اين قانون در اصلاح الگوي مصرف سوخت شركتهاي هواپيمايي تأثير قابل توجهي دارد، افزود: هواپيماهاي پرمصرف شرقي و برخي مدلهاي پرمصرف غربي موجود در ناوگان هوايي كشور، پس از اجراي اين قانون به دليل فقدان بازده اقتصادي، به تدريج از ناوگان ايرلاينها خارج خواهد شد.
علي ياري تصريح كرد: اين احتمال وجود دارد كه به دنبال واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و پس از آن آزادسازي قيمت بليت و حذف هواپيماهاي فرسوده از ناوگان هوايي كشور، در پروسه كوتاهمدت ظرفيت خالي صندلي در بازار به وجود آيد كه به دنبال آن ايرلاينها مجبور خواهند شد از هواپيماهايي كه مصرف سوخت پاييني دارند، استفاده كنند.
دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي خاطرنشان كرد: همين امر موجب خواهد شد ايرلاينها به سمت خريد و ورود هواپيماهاي نوين كم مصرف غربي متمايل شوند.
علي ياري اظهار داشت: ورود هواپيماهاي نوين به ناوگان هوايي كشور در راستاي پيشرفت صنعت هوانوردي كشور و افزايش آرامش مسافران و امنيت پرواز، بسيار مؤثر است مشروط بر اين كه قيمتهاي بليت آزاد شود تا بدين وسيله ايرلاينها قادر به خريد هواپيماهاي غربي نوين شوند.

* لزوم آزادسازي واقعي قيمت بليت پس از هدفمندشدن يارانهها

علي ياري با اشاره به تأثير هدفمندسازي يارانهها در ساختار اقتصادي صنعت هوانوردي، اظهار داشت: با آزاد شدن قيمت بليت هواپيما و افزايش درآمد ايرلاينها، شركتهاي هواپيمايي قادر خواهند بود در راستاي افزايش كيفيت پرواز و ايمني آنها، افزايش ناوگان نوين حمل و نقل هوايي و ارائه خدمات بهينه، گامهاي بلندتري بردارند.
علي ياري با تأكيد بر اين كه هدفمندسازي يارانهها به ارتقاء كيفيت و ايمني هوانوردي كشور خواهد انجاميد، تصريح كرد: پس از حذف يارانهها، هيچگونه يارانهاي به ايرلاينها اختصاص نمييابد، بنابراين لازم است دولت آزادسازي قيمت بليت را در راستاي افزايش درآمد شركتهاي هواپيمايي در دستور كار خود قرار دهد.

* تشويق بانكها به سرمايهگذاري در صنعت هواپيمايي

وي ضمن تأكيد بر اين كه لازم است دولت براي سرمايهگذاري مؤسسات مالي خصوصي در صنعت هواپيمايي تمهيداتي را اتخاذ كند، گفت: در چشمانداز 1404 با توجه به رشد بازار منطقهاي، بايد حدود 280 فروند هواپيما با سن متوسط كمتر از 15 سال در ناوگان هواپيمايي كشور وجود داشته باشد.
علي ياري با بيان اينكه در حال حاضر متوسط سن ناوگان هوايي كشور 5/19 سال است، اظهار داشت: در راستاي تأمين 280 فروند هواپيما، ضرورت دارد حدود پنج ميليارد دلار سرمايهگذاري صورت گيرد تا كشور ايران مقام شايستهاي را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه از آن خود كند.
وي ادامه داد: دولت بايد مؤسسات مالي و بانكي كشور را تشويق به سرمايهگذاري هر چه بيشتر در صنعت هواپيمايي كشور و اعتماد به اين صنعت كند.

*تأسيس "ليزينگ هواپيمايي " با همكاري بانكها

علي ياري تصريح كرد: لازم است پس از هدفمندسازي يارانهها كنسرسيومي متشكل از بانكها و مؤسسات مالي نوعي مؤسسه "ليزينگ هواپيمايي " را با همكاري شركتهاي هواپيمايي تأسيس كنند تا پشتوانه مالي قابل توجه و مورد اطميناني در راستاي جهش هر چه سريعتر صنعت به سمت اهداف سند چشمانداز 1404 وجود داشته باشد.
دبير انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي تأكيد كرد: تا زماني كه پشتوانه قابل توجه مالي و تخصصي براي خريد هواپيما و به كارگيري آنها در ايرلاينها وجود نداشته باشد، صنعت هوانوردي به تنهايي قادر نخواهد بود تمامي بضاعت مالي مورد نياز را فراهم كند زيرا اين مورد نوعي تغيير اساسي براي عوض شدن شكل كنوني صنعت هوانوردي است.
علي ياري خاطرنشان كرد: به دنبال حمايت بانكها و مؤسسات مالي از صنعت هوانوردي كشور، قطعأ استانداردهاي پرواز رشد قابل توجهي خواهند داشت و رضايت عمومي مردم، دستاندركاران و دولت از اين صنعت افزايش خواهد يافت.