هواپيماربايي در مصر خنثي شد
تهران - ماموران امنيتي مصر روز چهارشنبه اقدام يک تبعه سودان براي ربودن هواپيماي مسافر بري شرکت هواپيمايي مصر در مسير استانبول به قاهره را خنثي کردند.
منابع امنيتي مصر گفتند هواپيما ربا که مشروبات الکلي مصرف کرده بود اندکي پس از پرواز از استانبول با چاقو و تهديد يکي از مهامانداران اقدام به هواپيما ربايي کرده بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، منابع يادشده گفتند هواپيماربا که مردي 26 ساله بوده قصد داشت هواپيما را به غزه ببرد.
اين ماجرا کشته يا زخمي در بر نداشت و هواپيما پس از بازداشت هواپيماربا با 87 مسافر در قاهره فرودآمد.
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=746316