چه بود!!!يعني بركوت ميخواد اف 22 رو نابود كنه؟؟؟بيا شما :lol: :lol: