یک بمب افکن چهار موتوره که فقط یک پروتوتایپ از آن ساخته شد ولی هیچگاه پرواز نکردمشخصاتYear: 1948

Crew: 4

Engines: 4 * 1500kg Lyulka TR-1AWing Span: 20.60m

Length: 19.55m

Height: 6.55m

Wing Area: 71.3m2Empty Weight: 11500kg

Max.Weight: 21230kgSpeed: 850km/h at 6000m

Ceiling: 12000m Range: 1500kmArmament: 3*g20mm 4000kg

اين هواپيما مدت هاست از رده خارج شده است