PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بررسی مقایسه ای مشکلات عضلانی اسکلتی در میان خلبانان هلیکوپتر و خلبانان هواپیماMaryam Mehri
09-11-2012, 21:29
چکيده مقاله:سابقه و هدف : تعداد کثيری از مطالعات تحقيقاتی شيوع کمردرد در خلباننان هليکوپتری را نشان می دهد . اما تعداد کمی مطالعه مشکلات عضلانی اسکلتی را در خلبانان هليکوپتری و هواپيمائی با يکديگر مقايسه نموده است . لذا هدف از اين مطالعه ، مقايسه ميزان شيوع مشکلات عضلانی اسکلتی بين دو گروه خلبانان هليکوپتری و هواپيمائی می باشد .


مواد و روشها : در اين مطالعه از پرسشنامه استاندارد نورديک استفاده گرديد و تعداد 256 خلبان هليکوپتری و هواپيمائی پرسشنامه مذکور را کامل نمودند ، در اين مطالعه آناليتيکال ، برای مقايسه متغيرهای کيفی از تست مجذورکای ( x2 ) و تست دقيق فيشرو برای مقايسه متغيرهای کمی از تستهای پارامتريک با انتشار نرمال استفاده گرديد . از CI), odds ratio ( OR ) (95 % برای مقايسه نسبتهای رسيک استفاده شده است .يافته ها: ميانگين ساعات پرواز در خلبانان هليکوپتر 10 ± 6/12 و در خلبانان هواپيما 12 ± 5/54 ساعت بود . ميزان کمردرد ايجاد شده بعد از پرواز در هوا در گروه شايع و در خلبانان هليکوپتری حدود 42 درصد و در خلبانان هواپيما حدود 40 درصد می باشد . شکايتهای عضلانی اسکلتی در ديگر بخشهای سيستم عضلانی اسکلتی خلبانان هليکوپتری و هواپيمائی به ترتيب عبارتند از : 35 % و 37 % در قسمت فوقانی پشت ، 33 % و 30 % در ناحيه گردن ، 32 % و 30 % در ناحيه شانه و بازوها ، 4 /25 % و 8/32 % در ناحيه زانو و ساق پاها ، 25 % و 23 % در ناحيه ران ها و لگن ، 18 % و 30 % در ناحيه مچ پا و کف پا می باشد . ( تمامی نتايج با 0/005

< . بودند 9 6 ) 95 % CI : 1 2 – 72 ( گردن ناحيه در و 8 4 63 پشت فوقانی قسمت ، 26 کمر اسکلتی عضلانی سيستم مختلف قسمتهای گذشته يکسال طی روزانه فعاليتهای بر مشکلات تأثيرد مورد OR اما نبودند دار معنی پرواز از بعد زمان هيچ هواپيما هليکوپتر خلبانان بين خطر ارزيابی مقايسه برای ratio Odds ). باشد می value>نتيجه گيری: اين مطالعه نشان داد که ميزان کمردرد بعد از پرواز در هر دو گروه شايع می باشد ولی اختلال در فعاليتهای روزانه در طی يکسال گذشته بدليل مشکلات عضلانی اسکلتی در خلبانان هليکوپتری معنی دار می باشد . اين مطالعه می تواند بيانگر اين باشد که وضعيت بدن در زمان پرواز در خلبانان هر دو گروه بيشتر از ارتعاش ايجاد شده توسط وسيله پرنده در ايجاد مشکلات عضلانی اسکلتی مؤثر می باشد . لذا طراحی ارگونوميک کابين خلبان در هر دو گروه از مهمترين عوامل در کاهش مشکلات عضلانی اسکلتی می باشد .


برای مطالعه متن کامل مقاله اینجا (http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_id=40&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1)مراجعه فرمایید البته باید عضو شوید تا به متن کامل مقاله دسترسی پیدا کنید من هم نمی توانستم کپی کنم امکان کپی کردن ممکن نبود.

بن پایه

(http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-32&slc_lang=fa&sid=1)
(http://%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D9%BE%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%BE%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA)
(http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_id=40&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1)