PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : پزشكي و فيزيولوژي هواييCarol
17-05-2010, 12:49
گروه پژوهشي فيزيولوژي هوافضايي [/URL] [URL="http://www.ari.ac.ir/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=17"] (http://www.ari.ac.ir/index2.php?option=com_content&task=view&id=17&pop=1&page=0&Itemid=33) گروه پژوهشي فيزيولوژي هوافضايي با هدف تحقيقات پايه و كاربردي و اجراي طرحهاي

تحقيقاتي در زمينة پزشكي، زيستشناسي، اندامشناسي و زيستفناوري هوافضايي از

سال 1382 در پژوهشگاه هوافضا تشكيل شده است و تاكنون طرحهاي مختلفي را به شكل

مستقل يا با همكاري ديگر مراكز علمي و تحقيقاتي به انجام رساندهاست.

اين گروه در ابتدا با دو زير گروه فيزيولوژي و پزشكي هوايي و فيزيولوژي و پزشكي فضايي و با

نگارش استراتژي تحقيقاتي پزشكي و فيزيولوژي هوافضايي در كشور فعاليت خود را آغاز كرد

و در اين راستا برنامههاي مطالعاتي كشورهاي مختلف را از سال 1950 تاكنون مورد بازبيني

قرارداد. پس از نگارش استراتژي تحقيقاتي، از سال 1383، بر اساس استراتژيهاي

تعيينشده، پروژههاي متنوعي در اين دو زيرگروه به انجامرسيده يا در حال انجام است كه

عبارتند از:

پزشكي و فيزيولوژي هوايي: موضوعات تحقيقاتي در اين شاخه آمبولانسها و

بيمارستانهاي هوايي، كنترل سلامت گروه پروازي و كاركنان صنايع هوايي و خدمات جانبي،

سلامت مسافران و بيماريهاي زمينهاي آنها در مسافرت هوايي، اختلالات روانپزشكي

مرتبط با پرواز مانند ترس از پرواز و بيماري جتلگ، تجهيزات ايمني و سلامت در رسانگرهاي

هوايي و مبارزه با ناقلان بيماريهاي مختلف با كمك صنايع هوايي است.

http://www.ari.ac.ir/images/stories/physioilogy1.png

Carol
18-05-2010, 18:12
1. گروه پژوهشي علوم هوايي

هدف اين گروه انجام فعاليتهاي پژوهشي بنيادي، توسعهاي و كاربردي در تمام

زمينههاي نظري، تحليلي و تجربي است، كه مبناي فناوري هوايي را تشكيل ميدهد.

اهداف:

- انجام پژوهشهاي بنيادي، توسعهاي و كاربردي در تمام زمينههاي نظري، تحليلي و

تجربي

- مباحث علمي مربوط به طراحي، تحليل، توسعه، نمونهسازي، آزمايش و كاربرد وسايل

پرنده
- خلق و پشتيباني ايدههاي نو با بهرهگيري از قابليتها و استعدادهاي نيروي متخصص

جوان كشور

- همكاري و تبادل افكار با صنايع و مؤسسات علمي- تحقيقاتي داخلي/ خارجي در

جهت توسعه و بهبود صنعت و دانش كشور در زمينههاي مرتبط

2. گروه پژوهشي طراحي وسايل پرنده


هدف اين گروه، تقويت دانش طراحي وسايل پرنده از طريق مطالعات و پژوهشهاي

توسعهاي و كاربردي، نمونهسازي و آزمايش در زمينههاي مربوط به اين مبحث است.

اهداف:

- تقويت دانش طراحي وسايل پرنده از طريق مطالعات و پژوهشهاي توسعهاي و

كاربردي

- نمونهسازي و آزمايش در زمينههاي مربوطه

- طراحي و توسعه وسايل پرنده نوين، مانند ريزپرندههاي هدايتپذير و پرندههاي بدون

سرنشين هوشمند

- استفاده از روشهاي نو مانند طراحي ميانرشتهاي و بهينهسازي براي توسعه وسايل

پرنده

- كاهش اثرات محيطي و زيستمحيطي وسايل پرنده، مانند تابش و بازتاب راداري و

مادون قرمز، صدا و آلايندگي

Carol
19-05-2010, 06:23
http://www.ari.ac.ir/images/stories/physiology2.png

باتوجه به اولويتهاي راهبردي تعيينشده، گروه فيزيولوژي هوافضا مقالات متعددي را با موضوعات مختلف در

كنفرانسهاي داخلي و بينالمللي ارائه دادهاست؛ از آن جمله پيشگيري و درمان بيماري جتلگ، اثرات

مواجهة مداوم با امواج مايكروويو و ميدانهاي الكترومغناطيسي بر كاركنان ايستگاههاي رادار، تغيير كاربري

هواپيماي ايران-140 به آمبولانس هوايي، بررسي عوامل استرسزاي شغلي و خانوادگي بر عملكرد

ميهمانداران، گروه پروازي و كنترلكنندههاي ترافيك هوايي، اثر تجمعي جهشزايي تشعشع و جاذبة ناچيز در

محيطهاي شبيهسازيشدة بيوزني، تأثير قرارگيري موجودات زنده در محيط شبيهسازيشدة جاذبة ناچيز

(كلينواستت)، استانداردهاي هليكوپترهاي اورژانس براي انتقال بيماران در مناطق شهري، اقدامات

پيشبيمارستاني انجامشده در بيماران منتقلشده با هليكوپترهاي اورژانس در شهر تهران، ارزيابي

بيمارستاني و پيشبيمارستاني كودكان منتقلشده با هليكوپتر اورژانس در شهر تهران و ....

از ديگر فعاليتهاي گروه فيزيولوژي هوافضايي در راستاي كمك به اجراي سند ملي زيستفناوري، دعوت از

صاحبنظران و استفاده از تخصص نيروهاي سازماني خود بود كه موجب تشكيل كميتة زيستفناوري فضايي

شد. در اين كميته، براي شاخههاي مختلف زيستفناوري، كه در صنايع فضايي مورد استفاده قرار ميگيرند،

مانند بايوانفورماتيك، نانوزيستفناوري و استفاده از بايورآكتورهاي كلينواستت در زيستفناوري برنامهريزي

راهبردي انجام داده است.

Carol
20-05-2010, 18:07
http://www.ari.ac.ir/images/stories/physiology3.png

پروژههاي گروه فيزيولوژي هوافضايي از آغاز تاكنون دربرگيرندة عناوين زير است: تدوين

استراتژي تحقيقاتي فيزيولوژي و پزشكي هوافضا در كشور، بررسي خدماترساني هليكوپترهاي

اورژانس هوايي در سطح تهران بزرگ، طراحي و ساخت سيمولاتور واقعيت مجازي درمان

اختلالات اضطرابيهراسي مسافران خطوط هوايي، تبيين ويژگيهاي بايوفيزيكال شبيهسازيهاي

واقعيت مجازي و چگونگي تعامل حواس انسان با اين شبيهسازها، بررسي راهكارهاي پيشگيري و

درمان بيماري شبيهساز در كاربران شبيهسازهاي پروازي، درمان اختلال جتلگ در ورزشكاران،

تدوين استانداردهاي هليكوپترهاي اورژانس هوايي، بررسي عوامل استرسزا در گروه

پروازي و كنترلكنندههاي ترافيك پرواز، تدوين استانداردهاي بيمارستانهاي هوايي،

طراحي و ساخت بايورآكتور كلينواستت، ايجاد و تجهيز آزمايشگاه زيستپزشكي فضايي،

استفاده ازراكتهاي كاوش براي انجام تحقيقاتبيولوژيك فضايي، تبيين اهداف راهبردي استفاده

از بيوتكنولوژي در صنايع فضايي، بررسي تأثير شرايط جاذبة ناچيز بر فيزيولوژي

استخوان و ....

Carol
21-05-2010, 18:09
سازمانهايي كه در اجراي اين پروژهها با پژوهشگاه هوافضا همكاري داشته يا

دارند شامل سازمان هواپيمايي كشوري، هواپيمايي ماهان، كميتة ملي المپيك، پژوهشگاه

ملي ژنتيك و زيست فناوري، سازمان اورژانس تهران، شركت پنها، سازمان هسا، بيمارستان

امامخميني و چندين مؤسسه و سازمان ديگر هستند. گروه فيزيولوژي هوافضايي در راستاي

تحقيق بر روي شبيهسازهاي واقعيت مجازي، همكاري بينالمللي با مركز تحقيقات علوم

رايانهاي تولوز فرانسه را نيز در دستور كار خود دارد.

Carol
24-05-2010, 13:10
گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی:

ايجاد و توسعه دانش دانش طراحي وسايل فضايي با استناد به دستاوردهاي گروه پژوهشي

علوم فضايي، عمده فعاليت اين گروه را تشكيل ميدهد. طراحي پرتابكنندههاي يكبار مصرف

، بازگشتي، ماهوارهها و فضاپيماهاي بين سيارهاي در سطوح طراحي مأموريت، طراحي

مدار، طراحي زيرسيستمها در اين گروه مورد توجه قرار ميگيرند. در هر پرتابكننده يا ماهواره

يا فضاپيما زيرسيستمهايي نظير سازه، تعيين و كنترل وضعيت، كنترل دما، محموله، تلهمتري

و تلهكامند، توليد توان الكتريكي، پيشرانش وجود دارند كه طراحي هر يك از اين زير

سيستمها نيازمند تحقيقات بنيادي يادشده در گروه علوم فضايي است.

گروه پژوهشی سیستمهای فضایی


اين گروه عمدتا بر كاربرد فناوري فضايي نظير ماهوارهها تكيه دارد. كاربري نظامي،

تحقيقاتي، زيستمحيطي، سنجش از دور مخابراتي، تعيين موقعيت، هواشناسي در اين

گروه پژوهشي مدنظر قرار ميگيرد. تدوين نحوه خدمتگيري و خدمتدهي در موارد

مذكور، طراحي سيستمهاي زميني و فضايي مورد نياز براي ايجاد خدمت، از جمله

فعاليتهاي اين گروه است. براي مثال ميتوان به طراحي و پيادهسازي ايستگاههاي زميني

ويست(VSAT)، طراحي و كاربرد آنتنهاي تيويرو(TVRO)، طراحي اينتلست، اينمارست و

غيره، طراحي و كاربرد ترمينالها و بهينهسازي ايستگاههاي سنجش از دور، طراحي و كاربرد

ايستگاههاي ماهوارههاي هواشناسي، طراحي و ارائه خدمات مخابرات سيار ماهوارهاي (MSS)

و طراحي و كاربرد گيرندههاي جيپياس اشاره نمود.

Maryam Mehri
14-11-2012, 22:34
معرفی کتاب

اصول فيزيولوژي پروازموضوع:
روانشناسي هوانوردي (http://www.aerospacetalk.ir/BookList.aspx?Type=Subjectid&Code=117337)


پزشكي هوانوردي (http://www.aerospacetalk.ir/BookList.aspx?Type=Subjectid&Code=117335)

پديدآورنده:
نويسنده:ريچاردآ رينهارت (http://www.aerospacetalk.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=251036)


مترجم:سعادتالله هادي (http://www.aerospacetalk.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=251038)


ويراستار:نسرين عليان (http://www.aerospacetalk.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=251039)


معرفي مختصر كتاب:
فيزيولوژي پرواز، به نحوة کار ذهن و بدن در شرايط پرواز ميپردازد. اين علم، شامل موضوعاتي چون: درک نحوة کارکرد اعضاي بدن؛ عوامل مؤثر بر کار آنها در شرايط دشوار و کار خلبان براي حفظ عملکرد در اين شرايط است. کاهش اکسيژن خون؛ کاهش آب در بدن؛ خستگي؛ ارتعاش؛ مشکلات بينايي و...، از ديگر موضوعاتي است که در اين علم بررسي ميشوند. نگارنده در اين کتاب، راهنماييهايي براي شناخت اصول فيزيولوژي هوايي و فيزيک پرواز و عوامل اثرگذار بر سلامتي، صلاحيت و مهارت خلبان در پرواز ايمن را بيان کرده است. شنوايي و ارتعاش؛ استرسهاي زيستمحيطي؛ فوريتهاي پزشکي در حين پرواز؛ استانداردها و مقررات و...، از ديگر مباحث مطرح شده در کتاب ميباشند. لازم به ذکر است در پايان کتاب نيز نمونه هايي از پرسشنامه ها و گواهينامه هاي پزشکي، ضميمه شده است.

نمایش صفحات اولیه کتاب (http://www.ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=89A12065)

بن پایه (http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1547460)

Maryam Mehri
26-12-2012, 21:32
Rods : به دليل توانايي در حس نورهاي كم براي ديد در شب به چشم كمك ميكنند و اجسام را فقط به صورت سیاه و سفید حس میکنند .

Cones : در مركز Retina متمركز شده اند وقادر به حس نور و رنگهای قرمز و آبی و سبز هستند و مناسب براي ديد روز هستند .

Fovea : مركز تجمعCones ها است .

Retina : اولین جايي که در چشم نور با آن برخورد میکند كه در آن هم Rods و هم Cones ها اجتماع دارند . Retina خود به Optic Nerve متصل است .

-در شب براي اينكه بتوانيم واضحتر ببينيم بايد 5 تا 10 درجه Off Center به جسم نگاه كنيم .

-اگر در شب به يك نور شديد نگاه كنيم 30 دقيقه زمان ميبرد تا چشم باز به %100 توانايي خود باز گردد . به همين دليل در پرواز شب 30 دقيقه قبل از پرواز نبايد به نورهاي شديد خيره شويم . در ضمن بهتر است قبل از پرواز شب ويتامين A و Cمصرف كنيم و از كشيدن سيگار و خوردن الكل پرهيز كنيم چون باعث كاهش جذب اكسيژن بدن ميگردد .

- اگر در شب به نوری خیره شویم و چشم را ثابت نگه داریم نور کم کم محو میشود برای تصححیح آن باید چشم را خیلی آرام بچرخانیم .

-در شب اغلب از نور قرمز در كابين استفاده شده ولي چون اين رنگ باعث ميشود Color Code ها و رنگهاي ديگر نقشه را نتوانيم درست ببينيم ميتوانيم براي اين كار از يك نور سفيد كه شديد هم نباشد استفاده كنيم .

- Anti Collision Light چراغی است Flashing به رنگ سفید یا قرمز که میتواند از یکی بیشتر باشد و معمولا روی نوک بالها و یا روی دم است که برای پرواز شب لازم و اجباریست .

-به چراغ قرمزي كه نوك بال چپ هواپيماست Port و به چراغ سبزي كه نوك بال راست هواپيماست Star Board ميگويند .

Visual Illusions :

1)Aoutokinses: وقتي در شب به يك نور در پس زمینه تیره به مدت چند ثانيه خيره شويم به غلط احساس ميكنيم كه آن جسم در حال حركت است .


2)Night Myopia ( Night Induce Nearsightedness ) : در افراد بالاي 40 سال اتفاق مي افتد كه اين دسته افراد 3 تا 6 فيت جولوتر از موضوع چشم را فوكوس ميكنند كه اين خود باعث تار شدن موضوع ميشود .

3)False Horizon : اين مشكل زماني رخ ميدهد كه افق در ديد ما نيست . در اين زمان خلبان ميخواهد خود را با چراغها يا اجسام ديگرLevel نگه دارد كه اين كار باعث ميشود هواپيما در Attitude هاي خطرناكي قرار گيرد .

4)Flicker Vertigo : در روز وقتي پشت به خورشيد پرواز ميكنيم و در شب زماني كه Landing Light روشن است نوري كه از پشت به ملخ برخورد ميكند 4 تا 20 بار در ثانيه فلاش ميزند كه اگر خلبان به آن خيره شود باعث سرگيجه خواهد شد .

5)Landing Illusion :

Up Slop Runway ، Narrow Runway Than Usual ، Fatherless Terrain ،Rain ، Hazeدر حالتهاي بالا خلبان احساس ميكند بالا آمده و App خود را پايين تر از حد معمول انجام ميدهد .
اما در موارد زير خلبان احساس ميكند پايين آمده و App خود را بالاتر از حد معمول انجام ميدهد .- Down Slop Runway
- Wider Runway Than Usual
- Bright Runway & Approach Light
Disorientation : وقتي كه بدن و احساس ما يك سري اطلاعات غلط را در مورد وضعيت ما در پرواز به مغز مخابره ميكنند كه ناشي از سه آيتم زير است :

1)Kinesthetic Sense : شامل اشتباهاتي است كه اعصابي كه در پوست و مفاصل عضلات ما وجود دارند انجام ميدهند .


2)Vision : كه همان سيستم بينايي است كه در مورد آن بحث كرديم .

3) The Vestibular System Located In Inner Ear :

- Semicircular Canals در این قسمت قرار دارد که قادر به حس Turn , Climb Descent , Speed Increasing , Speed Increasing و همچنین قادر به حس جاذبه و G Load بوسیله Centrifugal Force است .

- در زمان تغییر Pitch این محور Vertical است که با کمک گرفتن از Hair Cells به مغز تغییر را مخابره میکند .

- در زمان Roll این محور Lateral است که با کمک گرفتن از Hair Cells به مغز تغییر را مخابره میکند .

در زمان Yawing این محور Horizontal است که با کمک گرفتن از Hair Cells به مغز تغییر را مخابره میکند .

- Gelatinous Layer به مغر تغییرات در Power Setting یا همان Acceleration و Deceleration را خبر میدهد .

- Spatial Disorientation :
Is An Incorrect Mental Image Of Your Position , Altitude Or Movement In Relation To What Is Actually Happening To Your Airplane .

- خستگی
(Fatigue) و اضطراب (Anxiety) و Work Load بالا و مصرف الکل و دارو میزان Spatial Disorientation را به شدت افزایش میدهد .

- Vertigo :
Is The Feeling That You Are Spinning Or That The World Is Spinning Or Tumbling About You .

- ما نباید Spatial Disorientation را با Vertigo اشتباه بگیریم چون Vertigo یک مشکل مربوط به بدن ماست ولی Spatial Disorientation از یک محرک خارجی ناشی میشود .

- به همين دلايل ما بايد در زماني كه ديد نداريم ويا در شب يا زماني كه درهواي خراب پرواز ميكنيم به Instrument ها اعتماد كنيم و از احساس بدن خود پيروي نكتيم .

Spatial Illusions :

در زمان پرواز IFR چون ما معيار درستي براي ديد نداريم اطلاعاتي كه چشم ما و Instrument ها به ما ميدهند با هم متفاوت است كه ما بايد به Instrument ها اعتماد كنيم و با آنها به پرواز ادامه دهيم .

Illusion Leading To Disorientation : اينها اشتباهاتي هستند كه ناشي از خطاي گوش مياني ما است كه در زمان پرواز بدون ديد براي ما مشكل ساز ميشوند :


1)Coriolis Illusion : وقتي كه با يك Rate ثابت در حال گردش هستيم اگر سر را سريعا حركت دهيم احساس ميكنيم هواپيما در حالت Climb است .

2)Graveyard Illusion : وقتي كه با يك Rate ثابت به مدت زيادي گردش كنيم احساس ميكنيم كه در حالت Level در حال Descend هستيم .

3)Lean : وقتي كه در حال گردش باشيم و خيلي سريع هواپيما را Roll Out كنيم احساس ميكنيم هواپيما از جهت مخالف وارد گردش شده .

4)Somatogravic Illusion : وقتي كه به يك باره شتاب بگيريم احساس ميكنيم كه هواپيما وارد Climb شده است .

5)Inversion Illusion : وقتي كه هواپيما را به طور ناگهاني Level Out كنيم احساس ميكنيم كه هواپيما در حال Loop زدن است .

Motion Sickness : یا همان Air Sickness است که اين حالت اغلب براي مسافر اتفاق می افتد چون مسافرین اغلب با دقت به داخل هواپیما فوکوس میکنند تا خارج هواپیما به همین دلیل دچار این پدیده میشوند که علائم آن عبارتند از گیجی (Dizziness) و تهوع (Nausea) و تعریق (Sweating) و ناراحتی عمومی (General Discomfort) و رنگ پریدگی (Paleness) و استفراغ (Vomiting) است كه براي بهبود آن به مسافر پيشنهلد ميشود به مناظر بيرون نگاه كند .

Respiration : یا همان تنفس است كه گازها در بدن بصورت صحيح رد و بدل شوند يعني سلول اكسيژن كافي از خون بگيرد و دي اكسيد كافي به خون بدهد .

Hypoxia : عدم رسيدن اكسيژن كافي به بافتهای بدن را ميگويند كه انواع آن عبارتند از :

1)Hypoxic Hypoxia : زماني كه اكسيژن موجود در محيط اطراف كافي نيست . اولین جائی که کمبود اکسیژن روی آن اثر میگذارد Retina در چشم است از علائم آن میتوان از این موارد نام برد : از دست دادن انژی عضلات (Loss Of Muscle Power) و سر درد (Headache) و گیجی (Dizziness)

2)Hypemic ( Anemic ) Hypoxia : هنگامي كه خون قادر به رساندن اكسيژن كافي به سلول نباشد در حالی که اکسیژن کافی در محیط وجود دارد كه ميتواند دلایل مختلفی از قبیل : کم خونی به جهت خونریزی شدید (Bleeding) یا زخم معده (Stomach Ulcer) یا کمبود قند (Diet Deficiency) باشدیا مسمومیت با گاز COیا همان Carbon Monoxide Poisoning به اين معني كه جذب مونواكسيد 200 برابر راحتتر از اكسيژن ویا Blood Donation یا همان اهداي خون .

3)Stagnant Hypoxia : كمبود اكسيژن به دليل عدم گردش خون مناسب كه ميتواند به دليل تحمل G براي بدن اتفاق بيافتد .

4)Histotoxic Hypoxia : زماني كه سلول توان جذب اكسيژن كافي نداشته باشد كه علل آن ميتواند كشيدن سيگار يا مصرف الكل يا مصرف دارو باشد .

Time Of Useful Consciousness : يا همان زمان لازم براي هوشياري . وقتي كه ما در پرواز Hypoxia ميشويم تا يك مدت محدود بدن بدون خطا وظايف خود را انجام ميدهد كه اين زمان با ارتفاع تغيير ميكند .

براي غلبه بر Hypoxiaهميشه بايد در پرواز Aviation Oxygen همراه داشته باشيم براي اين منظور نميتوان از اكسيژن معمولي استفاده كرد چون اكسيژن معمولي به دليل همراه داشتن مقداري بخار آب در زمان افت دما ممكن است يخ بزند .

Supplemental Oxygen : از Sea Level تا ارتفاع 12500 نيازي به اكسيژن نيست . از ارتفاع 12500 تا ارتفاع 14000اگر بيش از نيم ساعت در اين ارتفاع پرواز كنيم فقط Flight Crew نياز به مصرف اكسيژن دارند . از ارتفاع 14000 تا ارتفاع 15000 در تمام طول پروازFlight Crew بايد اكسيژن مصرف كنند . و از 15000 به بالا تمامي سرنشينان پرواز بايد اكسيژن مصرف كنند .

Pressurization : بعضي از هواپيماها مجهز به سيستم Pressurized هستند يعني اينكه فشار كابين با خارج برابر نيست ودر كابين اكسيژن به ميزان كافي فراهم شده . اگر اين سيستم دچار مشكل شودويا بدنه هواپيما دچار آسيب ديدگي شود Decompression اتفاق ميافتد كه در اين حالت شديدا فشار كابين افت ميكند و خلبان بايد هرچه سريعتر ارتفاع خود را كم كرده و كليه افراد بايد سريعا از تجهيزات موجود اكسيژن در هواپيما استفاده كنند .

Hyperventilation : این پدیده در اثر کمبود CO2 اتفاق می افتد . طور عادي بدن در دقیقه 12 تا 16 مرتبه تنفس ميكند اگر بدن فعاليت داشته باشد اين ميزان افزايش پيدا ميكند بدان معني كه بدن اكسيژن بيشتر مصرف كرده و دي اكسيد بيشتري هم دفع ميكند . حال پيش مي آيد كه ما در پرواز به دلايل مختلف به طور مثال استرس يا فعاليت خيلي زياد تند تند نفس بكشيم اين امر باعث از دست دادن زياد دي اكسيد كربن بدن ميگردد كه به اين حالت Hyperventilation ميگوييم که ممکن است از استفاده Supplemental Oxygen نیز حادث شود . كه اين حالت عوارضي چون اضطراب و نگراني (Anxiety) يا ترس و وحشت (Fear) و يا هيجان (Emotional Tension) دارد و براي غلبه بر اين مشکل بهترین راه این است که میزان دم و بازدم را به حالت نرمال برگردانیم یا اينكه در يك پاكت كاغذي نفس بكشيم تا مجددا از دي اكسيدي كه بدن دفع ميكند استفاده كنيم تا ميزان دي اكسيد كربن مجددا به حالت نرمال خود بازگردد و يا اينكه با صداي بلند شروع به حرف زدن كنيم !!!

- وقتی که فشار هوا در گوش میانی با کانال گوش برابر باشد ما هیچگونه درد یا گرفتگی در گوش حس نمیکنیم .
- وقتی که ما ارتفاع میگیریم فشار هوای کانال گوش کم میشود چون به نسبت آن فشار داخل گوش میانی بیشتر است

Eustachian Tube باز میشود تا برابری فشار حاکم شود حال اگر Eustachian Tube باز نشود چون فشار گوش میانی زیاد است و محبوس شده ما احساس درد به همراه افت شنوائی خواهیم داشت و در زمانی که ارتفاع کم میکنیم عکس این قضیه برقرار است .- ما میتوانیم بوسیله خمیازه کشیدن (Yawing) و بلعیدن (Swallowing) و جویدن (Chewing) کمک به باز شدن Eustachian Tube کنیم .

- Valsalva Technique یعنی برای باز کردن گوش دهان و بینی خود را نگه داشته و فشار هوا را به سمت گوش هدایت کنیم .

- دارو ها به این منظورها استفاده میشوند :


Eliminate Pains (Aspirin) , Satisfy A Habit (nicotine) , Produce Good Feeling (Alcohol) .

- تاثیرات داروهای افسرده کننده (Depressant) پایین آمدن فشار و پایین آوردن سطح عملکرد ذهنی و پایین آمدن قدرت عکس العمل بدن است الکل از این دسته است .

- مصرف الکل باعث بالارفتن ضربان قلب پائین آمدن فشار خون میشود پس از مدت کوتاهی از مصرف شریانها خون باز میشوند و باعث جاری شدن مقدار زیادی خون در سطح پوست میشود . الکل باعث پایین آمدن قابلیت جذب اکسیژن خون میگردد (Anemic Hypoxia) که این خاصیت در ارتفاعات بالا شدت می یابد . برای از بین رفتن اثر الکل در سطح دریا 3 ساعت زمان لازم است که این زمان در ارتفاع 12000 پایی به 12 ساعت افزایش می یابد .

- برای پرواز باید میزان الکل خون از 0.04 درصد کمتر باشد و حداقل 8 ساعت از مصرف الکل گذشته باشد . باید همیشه یادمان باشد که اثرات الکل ممکن است

- (Hangover) بسته به میزان مصرف الکل است که ممکن است تا 16 ساعت در بدن بماند.

- داروهای مسکن (Tranquilizers) چه با تجویز و چه بدون تجویز برای پرواز بسیار خطرناک است .

- داروهای محرک یا همان دوپینگی (Stimulates) عوارضی چون از بین بردن یا کاهش خستگی (Fatigue Reduction) و کاهش اشتها (Appetite Suppression) و نوسانات خلق و خو (Mood Elevation) داروهای این دسته عبارتند ازAmphetamines Caffeine , Nicotine

- Stimulants Generally Excite The Central Nervous System And Can Be Hazardous When Mixed Inappropriately With Flaying .

- از Amphetamines ها در قرصهای انرژی زا (Pep Pills) و اشتها آور (Appetite) مانند Dexedrin , Benzedrin , Methedrin , Drinamyl استفاده میشود اثرات این داروها عبارتند از : عدم آرامش (Restlessness) و اضطراب (Anxiety) و تغییرات خلق و خو (Mood Elevation) و هراس (Panic) و اختلالات قلبی (Cardiac Disturbances) و بدبینی (Paranoia) و توهمات (Hallucinations) و تشنج (Convulsions) و بیهوشی (Coma) .


- کافئین در سودا و قهوه و چای و اغلب مسکنها موجود است . این ماده باعث افزایش فشار خون در مدت 5 دقیقه بعد از مصرف میگرددولی ممکن است اثرات آن تا 14 ساعت هم برقرار باشد .
- علائم مصرف نیکوتین بین 20 تا 30 دقیقه در بدن است . انسانهای سیگاری معمولا 5 درصد مونواکسیدکربن در خون خود دارند . یک انسان سیگاری در سطح دریا شرایط یک انسان را دارد که در 7000 پایی است و دخانیات مصرف نمیکند . دود سیگار حتی برای Instrument (آلات اندازه گیری)ها هم مضر است .

- آنتی بیوتیک ها عوارض زیادی دارند کهاین عوارض عبارتند از : اختلالات تعادلی (Balance Disorders) و اختلالات شنوایی (Hearing Loss) و حالت تهوع (Nausea) برای پرواز باید حداقل 2 روز از آخرین مصرف آنتی بیوتیک گذشته باشد .


بن پایه
(http://www.nojum1404.ir/post/350/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%28Aviation-Physiology%29)

Maryam Mehri
02-02-2013, 22:07
رونمایی از کتاب فیزیولوژی هوانوردی اثر اسماعیل نادری لردگان

نخستين مرجع كامل فيزيولوژي هوانوردي در سومين نمايشگاه ملي توانمنديهاي صنايع هوايي و فضايي ايران رونمايي شد و مورد استقبال بازديدكنندگان و متخصصين علوم هوافضا واقع گرديد.كتاب فيزيولوژي هوانوردي سيزدهمين اثر مهندس اسماعيل نادري لردجاني است كه با همكاري خانم ليلا عليدوستي شهركي ترجمه و تاليف شده است.


به گزارش سلام لردگان به نقل از هیتنا
اين كتاب به بررسي عوامل فيزيولوژي بدن انسان در ارتفاع و هوانوردي مي­پردازد. خلبانان و علاقمندان به پرواز مي­توانند با مراجعه به اين كتاب نكات ارزشمندي را فراگيرند.

همچنين با توجه به افق 1404 ايران در عرصه فضا و قدم گذاشتن كشورمان در راه فرستادن انسان به فضا كه گامهاي اوليه آن در حال حاضر با انتقال موجودات زنده­اي چون ميمون و موش برداشته شده است، اين كتاب مي­تواند مقدمه­اي در اين حوزه محسوب گردد. اين كتاب كاملترين مجموعه اصول و مباني و ملزوماتي علمي و پژشكي در حوزه هوا و فضا مي باشد كه از تمامي منابع علمي موجود در مجموعه هاي هواپيمايي كشوري ، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران(نهاجا)، هواپيمايي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران (هوانيروز) ، هوانيروز نيروي انتظامي (هواناجا) ، هواپيمايي سپاه و نقطه نظرات متخصصين و صاحبنظران طب هوا فضا استفاده و گنجانده شده است.
كتاب فيزيولوژي هوانوردي سيزدهمين اثر مهندس اسماعيل نادري لردجاني است كه با همكاري خانم ليلا عليدوستي شهركي ترجمه و تاليف شده است.http://hitna.ir/files/fa/news/1391/7/22/209_143.jpg

اين كتاب در هشت فصل با عناوين فيزيولوژي ارتفاع، استرس و خستگي در عملكرد پرواز، نيروي جاذبه، آشفتگي فضايي، بينايي در پرواز، اثرات دما بر بدن انسان، صداي نويز و ارتعاش در هوانوردي و اثرات الكل و دما در عملكرد پروازي تاليف شده است.
علاقمندان جهت تهيه كتاب فيزيولوژي هوانوردي مي­توانند با شماره تلفن 22860260 يا 22887501 انتشارات البرزفردانش تماس حاصل نمايند.http://hitna.ir/files/fa/news/1391/7/22/210_810.jpg


منبع (http://salamlordegan.com/index.php/2012-05-13-16-07-04/961-2012-10-17-06-31-17.html)