PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : دوباره پرندههاي روسي، دوباره واهمه در آسمانaeroreza
02-02-2009, 15:58

اعتمادملی: "مردم با آيهالكرسي سوار هواپيما ميشوند." دو ماه پيش وزير راه و ترابري در حالي از نگراني مردم در زمان سوار شدن به هواپيما صحبت كرد كه خطوط پروازي در سالهاي اخير بهدليل تحريمها اوضاع خوبي ندارند و عمر بالاي هواپيماهاي فعال در كشور و سوانحي كه طي سالهاي اخير رخ داده مردم را براي سوار شدن به هواپيما نگران كرده است و اين گفته بهبهاني مهر تاييدي بر وضعيت وخيم صنعت هوايي كشور در شرايط كنوني است.

در اين ميان شنيدن خبرهايي مبنيبر تحويل چهار فروند هواپيما آن هم تا ماه آينده، ميتوانست خبري خوش براي حملونقل هوايي كشور و نيز مسافران خطوط هوايي محسوب شود اما در عمل اين خبر، خبري خيلي خوش يا راضيكننده به نظر نميرسد چرا كه وقتي پاي توپولوفهاي روسي به ميان ميآيد، آن هم در شرايطي كه مسافران ديد خوبي نسبت به هواپيماهاي روسي ندارند، خبر خريد توپولوف براي مسافران ايراني خبر خوشحالكنندهاي نيست.

هرچند اضافه شدن هواپيما به ناوگان هوايي كشور در شرايطي كه كمبودهاي فاحشي در اين عرصه احساس ميشود، ميتواند با وجود نگرانيهايي كه مدل اين هواپيماها به وجود آورده در كاهش آثار تحريم بر صنعت هوايي كشور اثرگذار بوده و كمي نگرانيها را كاهش دهد اما حاكي از مشكلات توپولوفهاي روسي است.

بر همين اساس چند روز پيش سعيد حسامي مديرعامل هما، با اشاره به وجود تحريم براي خريد هواپيما اظهار داشته بود: با خريد هواپيما از كشورهاي بلوك شرقي بهطور قطع تحريمها نيز كمتر ميشود. سعيد حسامي به برنا گفته بود كه ايرانايرتور، 11 فروند هواپيماي روسي (توپولوف) خريداري كرده كه چهار فروند از آن طي ماه آينده به ناوگان هوايي كشور افزوده خواهد شد.

در اين مصاحبه به نوع هواپيماهاي تحويلي اشارهاي نشده بود اما در سالهاي اخير بارها صحبت خريد هواپيماي 204 به ميان آمده و ايرانايرتور هم در سال 85 قرارداد پنج فروند توپولوف را نهايي كرده بود؛ بهنظر ميرسد كه هواپيماهاي تحويلي از اين نوع باشند، هر چند كه خبرهاي ديگري مبنيبر تحويل توپولوف 154 نيز به گوش ميرسد.

در همين خصوص و بر اساس خبر تحويل چهار فروند هواپيماي روسي تا يك ماه آينده، مهدي علياري دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي، گفت: اگر مدل توپولوفهاي تحويلي 204 يا 214 روسي باشد كه قرار است به شركت ايرانايرتور تحويل داده شود، خوب است.

وي افزود: بههر حال وارد شدن اين مدل هواپيما در مقابل تحريمها ميتواند راهحلي مقطعي باشد و منجر به اين شود كه بازار ايران در دست يك طرف نباشد و توازن نسبي مابين دو طرف عرضهكننده يعني روسها و غربيها ايجاد شود.

اين در حالي است كه مسافران بهدليل سوانح سالهاي اخير بهخصوص سوانح هواپيماهاي روسي بهخصوص توپولوف 154 در مشهد و نيز در خرم آباد، نسبت به توپولوفهاي روسي احساس ناامني دارند و به اين ترتيب تلاش مسوولان براي خريد توپولوفهاي روسي رضايتخاطر مسافران را تامين نخواهد كرد و آنها همچنان با نگراني و آيهالكرسي سوار هواپيما خواهند شد، چرا كه اكنون با حوادثي كه رخ داده نوعي احساس ناامني در بين مسافران نسبت به اين نوع هواپيما ايجاد شده است.

در همين خصوص دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي اظهار داشت: واقعيت اين است كه اين هواپيماها مدرن است، روسها در حوزه فضا كمتر از غربيها نيستند.

به خاطر داريم كه در پنج تا شش دهه گذشته روسها و غربيها رقابت سنگيني را درخصوص هوا و فضا داشتند كه با توجه به اينكه تكنولوژي فضا از سطح بالاتري نسبت به هوا برخوردار است، روسها در اين زمينه موفقيت بسياري كسب كردهاند.

وي با اشاره به اينكه زيربناي تكنولوژي روسها خيلي با غربيها فاصله ندارد و ايمن است، تصريح كرد: به دلايل ايدئولوژيك كه در فلسفه اقتصادي شركتهاي روسي وجود دارد و از زمان جنگ سرد بر اين شركتها حاكم بوده به رفاه داخلي هواپيما و شكل ظاهري آن كمتر توجه شده و رفاه و خواستههاي مسافران كمتر مد نظر قرار گرفته است.

هرچند كه دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي از ايمني هواپيماهاي شرقي در مقابل هواپيماهاي غربي صحبت ميكند و معتقد است كه روسها توانستهاند موفقيتهاي خوبي در رقابت با غربيها بهدست آورند اما هزينههاي نگهداري، سوخت و نيز عدم توجه به رفاه مسافران، هواپيماهاي روسي را از عرصه رقابت اقتصادي با هواپيماهاي غربي كمي دور ميكند كه بر اين اساس علياري درخصوص تفاوتهاي عمده هواپيماهاي روسي و غربي نيز خاطرنشان كرد: به لحاظ تكنولوژي، مصرف سوخت در هواپيماهاي روسي نسبت به هواپيماهاي غربي بيشتر است و اين امر هزينهها را بالا ميبرد. همچنين هزينه نگهداري و تعمير هواپيماها در مدلهاي روسها به دلايل عديدهاي بيشتر از غربيها است.

وي با اشاره به اينكه وزن و هزينههاي فرودگاهي و ناوبري هواپيماهاي روسي نسبت به هواپيماهاي غربي گرانتر است، يادآور شد: به لحاظ ناوبري سازگاري آنها با پيشرفتهاي تكنولوژي، مخابراتي و ارتباطي دنيا كمتر از غربيها است.

در اين ميان بحث سوانح هوايي همچنان بر قوت خود باقي است و اين سوال را در ذهن به وجود ميآورد كه با توجه به تفاوتهاي تكنولوژيكي هواپيماهاي شرقي و غربي با يكديگر سوانح كدام يك بيشتر است كه وي در پاسخ به اين سوال گفت: در كشور ما و در تمام دنيا ميزان حوادثي كه ناشي از خدمه پروازي است بيشتر از سوانح، ناشي از خود هواپيماها است و ميتوان گفت كه بيش از 90 درصد سوانح ناشي از اشتباهات خدمه پرواز است و ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و اين امر به هواپيماهاي روسي و غيرروسي اختصاص ندارد. علياري با بيان اينكه اگر سوانحي كه در ايران اتفاق افتاده بررسي شود از نظر آماري تعداد هواپيماهاي روسي سانحهديده كمتر از هواپيماهاي غربي است، افزود: تحليل روي سوانح هوايي نشان ميدهد، واقعيت خلاف آن چيزي است كه در اذهان عمومي جاي گرفته است.

هرچند كه علياري معتقد است واقعيت ميزان سوانح برخلاف آن چيزي است كه در اذهان عمومي جاي گرفته اما طي سه سال اخير سانحه هواپيماي توپولوف 154 در مشهد و نيز سانحه هواپيماي توپولوف 154 در خرمآباد از مصداقهاي داخلي سوانح توپولوفهاي روسي و نيز سقوط توپولوف 154 نزديك شهر دونستك اوكراين از نمونههاي جهاني سوانح هوايي توپولوفهاي روسي است كه موج نگراني را در بين مسافران هوايي ايران كه مجبور هستند توپولوفهاي روسي را سوار شوند ايجاد كرده است.

دبير انجمن شركتهاي هوايي در پاسخ به اين پرسش كه گفته ميشود شرايط آب و هوايي روسيه با ايران تفاوت بسياري دارد كه اين امر بر وضعيت استفاده از هواپيماها تاثيرگذار است، نيز افزود: ارتفاع از سطح دريا روي تمام هواپيماها تاثير ميگذارد كه بهعنوان مثال هواپيماهاي مكدونالد داگلاس () MD هم اين مشكل را دارند. هواي ايران و ارتفاع فرودگاههاي ايران از سطح دريا بيشترين محدوديت را ايجاد كرده است كه هواپيماهاي روس نيز اين محدوديت را دارند.

وي ادامه داد: اين محدوديتها بر راندمان هواپيماها يعني تعداد مسافران در دماي بيش از 40 درجه و ارتفاع بيش از دو هزار متر از سطح زمين تاثيرگذار است كه تمام هواپيماها دچار چنين مشكلاتي هستند و اين يك چالش در صنعت هواپيماسازي بهشمار ميرود و شركتهاي سازنده را به سمت كاهش اين محدوديتها حركت داده است كه در اين ميان ايرباس و بوئينگ بيشتر توانستهاند محدوديتها را كاهش دهند. علياري با اشاره به اينكه ايران هر دو عامل گرما و ارتفاع زياد فرودگاههاي كشور از سطح دريا را دارد، افزود: اين امر باعث ميشود موقع TAKE OFF فشار زيادي بر موتور هواپيما وارد شود.

دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي با اعلام اينكه در مورد 214 كاهش محدوديتها خواستهاي بوده كه طرف ايراني به روسها اعلام كرده، تصريح كرد: در مورد تعويض موتور نيز نقطهنظراتي اعلام شده اما كماكان همه محدوديتهاي تكنولوژيك رفع نشده است ولي تصور ميكنم رفع بخشي از محدوديتها محقق شده است. هرچند كه طبق قراردادي كه در مردادماه سال 85 نهايي شده بود، صحبت از خريد 5 فروند هواپيماي توپولوف 204 از روسيه به ميان آمده بود اما وقتي درخصوص مدل هواپيماهايي كه گفته ميشود تا ماه آينده به كشور تحويل داده ميشود از دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي سوال شد، وي اظهار داشت: خبر تحويل را خواندم و نوشته شده بود كه توپولوف 154 خواهد بود نه 204 يا 214. هرچند كه در چند سال اخير هميشه صحبت از خريد توپولوف 204 در ميان بوده است و اكنون دبير انجمن از تحويل توپولوفهاي 154 روسي خبر ميدهد، تلاش سه روزه خبرنگار اعتماد ملي براي مصاحبه كوتاه تلفني با سعيد حسامي مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) براي اطمينان از مدل اين هواپيماها بينتيجه ماند و در نهايت مكالمه با تلفن همراه مديرعامل هما، پاسخ مسوول دفتر وي براي مصاحبه و هماهنگي با روابط عمومي بود.

گفتههاي علياري در حالي مطرح ميشود كه توپولوف 154 روسي همان مدل هواپيماي سانحهديده مشهد و خرمآباد است.

وي درخصوص اينكه هواپيماهاي مورد نظر دست دوم هستند يا نو قرار است تحويل كشور شود نيز اظهار داشت: توليد اين هواپيما مربوط به دهه 1990 ميلادي است كه نميتواند نو باشد اما فكر ميكنم سن كمي دارد و ميتوان گفت، نسبتا نو تلقي ميشوند.

با وجود چنين اظهاراتي درخصوص تفاوت هواپيماهاي روسي و غربي و نيز خريد هواپيماهاي دست دوم به نظر ميرسد اگر شرايط برابري براي خريد هواپيماهاي غربي و شرقي وجود داشته باشد، مسوولان هم علاقهاي براي خريد هواپيماهاي روسي نداشته باشند؛ البته شايد قيمت ارزانتر هواپيماهاي روسي در آن شرايط هم مسوولان را به خريد هواپيماهاي روسي ترغيب كند.

در همين خصوص وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر راههاي خريد هواپيماهاي غربي در كشور وجود داشته باشد، آيا باز هم موافق خريد توپولوفهاي روسي هستيد؟ تصريح كرد: ميشود قبول كرد كه در حال حاضر آنقدر انتخابهاي روبهروي ما وسيع نيست كه بتوان آلترناتيو روسي را كنار گذاشت اما در شرايط رقابتي، غربيها بر روسها برتري دارند البته بايد در همين شرايط هم حالت رقابتي را حفظ كرد.

اقدام مسوولان ايراني براي خريد توپولوفهاي روسي در حالي رقم ميخورد كه گفته ميشود امكان خريد هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس بالاي هشت سال هم براي كشور وجود دارد و به نظر ميرسد با توجه به مزيتهاي نسبي هواپيماهاي غربي بر هواپيماهاي روسي بهتر خواهد بود كه به سمت خريد اين هواپيماها برويم.

علياري در پاسخ به اين امر كه با توجه به اينكه امكان خريد هواپيماي بالاي هشت سال بوئينگ و ايرباس براي كشور وجود دارد، چرا به سراغ توپولوفهاي روسي ميرويم؟ آيا خريد هواپيماهاي هشت ساله مشكلساز خواهد بود؟ گفت: استفاده از هواپيما تا 30 سال يا 100 هزار ساعت عمر در صورت اورهاي شدن مشكلي ندارد. مطمئن نيستم كه امكان خريد هواپيماهاي هشت ساله فراهم باشد اما ميدانم كه ميتوانيم هواپيماي 10 ساله بخريم. وي با اشاره به اينكه دستمان براي خريد هواپيماهاي 10 ساله باز نيست، ادامه داد: با مشكلات بسياري براي خريد اين هواپيماها مواجه هستيم، زيرا زماني كه دولت آمريكا متوجه ميشود كه چنين راهحلهايي براي گريز از تحريم انتخاب كردهايم بلافاصله در جهت محدود كردن مسيرها اقدام ميكند.

وي با اعلام اينكه راهحل خريد هواپيماي 214 يا 204 روسي بهنفع كشور است، اظهار داشت: البته در شرايط رقابتي 214 را انتخاب نميكرديم و ميتوانستيم 330 A يا 321 A را انتخاب كنيم.

علياري درخصوص رقم مورد نياز سرمايهگذاري در اين بخش و تعداد هواپيماهاي مورد نياز كشور نيز اظهار داشت: ميتوان چهار ميليارد دلار در اين عرصه سرمايهگذاري كرد. همچنين كل تعداد هواپيماهاي مورد نياز بستگي به استراتژيهاي كلان حملونقل هوايي كشور و شركتهاي هواپيمايي دارد و اين در حالي است كه ما استراتژي جامع براي حملونقل هوايي نداريم كه بتوان رقم دقيقي اعلام كرد اما ميشود ملاكهايي را مدنظر داشت تا هم نشان راه باشد و هم بتواند در تدوين استراتژي ياريمان دهد و براساس آن بتوان گفت كه به چه دلايلي، از چه نوع هواپيماهايي به چه تعداد نياز داريم.

بر اين اساس به نظر ميرسد تنها از سر ناچاري مسوولان كشور مجبور به خريد هواپيماهاي شرقي شدهاند چراكه بنابر گفتههاي علياري، هزينههاي نگهداري، ترابري و سوخت اين هواپيماها از هواپيماهاي غربي بيشتر بوده و با توجه به اينكه بهاي بليت هواپيما در ايران توسط دولت تعيين و كنترل ميشود، به اين ترتيب هزينههاي پرواز در كشور افزايش خواهد يافت.

در اين ميان هرچند كه ورود توپولوفهاي روسي به گفته دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي ميتواند راهحلي مقطعي باشد اما با نگرانيهايي كه حاكم است معلوم نيست بايد از ورود توپولوفهاي روسي خوشحال باشيم يا باز هم با نگراني و آيهالكرسي، هواپيما را بهعنوان وسيله سفر انتخاب كنيم.

airbus007
02-02-2009, 17:23
اگه این مطلب رو در روزنامه خونده بودم حتما پاره پاره میکردم اون روزنامه رو..

چقدر چرت و پرت.. هر بی سوادی قلم دستش گرفته صفحه روزنامشو پر کرده..

بعضی از حرفای این اقای به اصطلاح علییاری هم که دیگه اخرشه... توپولف 204 حالا شده راحل مقطعی؟!!

اصلا نمیدونه راه حل مقطعی به چی میگن..

ولش کن حوصله بحث الکی ندارم.. X-(

emint
02-02-2009, 17:44
از نوشتن مطالبی که تاییدی ندارند و مربوط به موضوع انجمن هم نمی باشند خودداری کنید

ویرایش شد

شورای هوانوردی #3#

Capello
02-02-2009, 19:48
منظور آقای حسامی 154 بوده نه 204 !

واقعا دیگه این خبرگزاری ها و روزنامه ها خستمون کردن !

Shahrokh
02-02-2009, 20:32
دوستان درباره 204 ها ظاهرا تا همين اواخر روسها دنبال پيچوندن بودن. اما باتوجه به اوضاع بوجود اومده در اقتصاد جهاني و نيز زرنگي طرف ايراني حالا اونا به تكاپو افتادن!
شايد اميدي باشه كه هواپيماها رو تحويل بدن.