PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : شركت های هواپيمايی در آستانه ورشكستگیماه
02-10-2007, 10:04
روزنامه سرمايه: در صورت ادامهء روند كنوني شركتهاي هواپيمايي ورشكسته ميشوند بهترين راه براي جلوگيري از اين امر ادغام اين گونه شركتها در قالب يك و يا دو ايرلاين بزرگ و قوي است.

اين موضوعي است كه محمود فرنودي، كارشناس حمل و نقل هوايي در گفتوگو با «سرمايه» عنوان كرد.

طي سالهاي گذشته شركتهاي هواپيمايي زيادي به عرصهء ناوگان هوايي كشور افزوده شد و سازمان هواپيمايي كشوري در گذشته بدون توجه به شرايط اقتصادي كشور مجوزهاي زيادي را براي تاسيس اين ايرلاينها صادر ميكرد كه در حال حاضر تعداد آنها به 15 ايرلاين افزايش يافته است.

هماكنون به جز چهار ايرلاين ساير شركتها كمتر از 10 ناوگان دارند كه طبق گفتهء كارشناسان تاسيس برخي از اين شركتها از منطق اقتصادي كافي برخوردار نبوده به گونهاي كه استاندارد خدمات و ايمني پرواز در شركتهاي هواپيمايي داخلي پايينتر از استاندارد جهاني است.

چندي پيش عليآقامحمدي، مدير گروه بررسي اقتصادي دفتر مقام معظم رهبري از مديران بخش صنعت هوايي كشور خواست تا شركتهاي موجود را در قالب يك شركت بزرگ براي دستيابي به رشد كيفي و كمي هدايت كنند.

در اين خصوص دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي نيز معتقد است كه در حال حاضر نيروي انساني واجد شرايط براي ادارهء اين تعداد ايرلاين وجود نداشته و باعث پايين آمدن سطح كيفيت خدمات اين پرواز ميشود.

وي بهترين راهحل را ادغام ايرلاينها براي رسيدن به بلوغ كاري عنوان ميكند.

در همين حال محمود فرنودي، كارشناس حمل و نقل هوايي با ذكر اين مطلب كه شركتهاي هواپيمايي موجود در كشور در وضعيت نامطلوبي به سر ميبرند، تصريح كرد: «در واقع ميتوان گفت كه به نوعي شركتهاي مزبور ورشكسته شدهاند.»

او با اشاره به ورشكشتگي شركت هواپيمايي آسمان خاطرنشان كرد: «شركت مزبور تحت تاثير اصل «44» قانون اساسي هماكنون بسياري از بخشها از جمله بازرگاني، آموزش مهمانداران و ... را واگذار كرده و تنها مديريت اين بخش باقي مانده است.»فرنودي معتقد است «سرنوشت محتوم همهء شركتهاي هواپيمايي خصوصي روزي همانند آسمان خواهد شد و اين را بايد در نظر گرفت كه شركتهاي هواپيمايي خصوصي موجود از نظر تعريف ظاهري خصوصي هستند به طوري كه در واقع تمامي اين شركتها با سرمايهگذاري كلان دولتي براي رهايي از قيد و بندهاي سازمانهاي دولتي تشكيل شدهاند نه با سرمايهگذاريهاي مردمي.»وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ادغام شركتهاي هواپيماي تاثيري در كاهش زيان و يا مانع ورشكستي آنها خواهد شد، اظهار كرد: «چنانچه شركتهاي مزبور بخواهند روال هميشگي را طي كنند به طور حتم ورشكسته خواهند شد در اين صورت بهتر است كه اين شركتها از هماكنون در قالب يك سازمان قوي و بزرگ ادغام شده و توسط يكي متولي واحد چه خصوصي و چه دولتي اداره شوند.»

اين كارشناس حمل و نقل هوايي راهحل ديگر براي ادامهء حيات شركتهاي كوچكتر را سپردن سرمايههاي خود به دو شركت بزرگ هواپيمايي موجود عنوان كرد.

وي همچنين در مورد شركت هواپيمايي هما و بحث واگذاري اين شركت به بخش خصوصي اظهار كرد: «ارقام ارايهشده درخصوص ضرر و زيان شركت هواپيمايي هما واقعي نيست و زيان انباشتهشدهء اين شركت بيش از رقمي است كه اعلام ميشود.»

وي با تاكيد بر اينكه«اين شركت تقريبا در حال ورشكستگي است»، افزود: «در حال حاضر هيچ كس حاضر نيست اين شركت را خريداري كند چرا كه هم از نظر حجم تاخيرات پروازي هم از نظر وضعيت فني در شرايط مطلوبي به سر نميبرد.»وي در عين حال معتقد است:« كه عناصر تشكيلدهندهء اين شركت با وجود سعي و تلاشي كه جهت كاهش اين معضلات به كار ميبرند با وجود تحريم و سوءمديريت بر مشكلاتشان بيش از پيش افزوده ميشود.»

استاندارد خدمات و ايمني پرواز در ايران پايينتر از نرم جهاني است

فرنودي، استاندارد خدماترساني و ايمني پرواز در ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا در پايينترين سطح دانست و گفت: «به دليل نبود رقابت ميان شركتهاي موجود، سطح كيفي اين بخش به زير صفر تنزل مييابد چرا كه هيچ كدام از شركتهاي هواپيمايي نه سرويس مناسبي به مسافران ميدهند و نه به هنگام بروز تاخير از مسافران دلجويي ميكنند.»

به اعتقاد وي، «اين مسايل از آنجا ناشي ميشود كه مسوولان ذيربط به قدري در مشكلات خود غرق شدهاند كه مسافران به عنوان آخرين گزينه مطرح ميشوند.»همچنين اين كارشناس حملونقل معتقد است :«يكي از دلايل ايجاد اين نواقص در بخش هوايي همانند ساير صنايع ناشي از سوءمديريت است. به گونهاي كه طي 30 سال گذشته همگام با افزايش تعداد پرسنل شركتهاي هواپيمايي بخشهاي فني و هوايي نيز در بحث كيفي هيچ رشدي نداشته است.

شركت هواپيمايي كمهزينه تاسيس ميشود

از طرف ديگر يك مقام آگاه در سازمان هواپيمايي كشور در خصوص مسايل و مشكلاتي كه از ناحيهء تعدد شركتهاي هواپيمايي ايجاد شده و اينكه آيا ادغام اينگونه شركتها ميتواند راهگشاي مناسبي باشد، اظهار كرد: «از 12 سال پيش تاكنون ادغام شركتهاي هواپيمايي در همه جاي دنيا مطرح شد و در حال حاضر در ساير كشورهاي جهان شركتهاي هواپيمايي به چند دستهء دورپرواز منطقهاي و داخلي تقسيم شدهاند.اين در حالي است كه گفته ميشود در هر كشوري دو شركت بزرگ هواپيمايي كه نشنالكرير به شمار ميروند، براي ايجاد صرفهء اقتصادي و بر اساس تواناييهايشان در مسيرهاي دورپرواز فعاليت ميكنند و ساير شركتها به ترتيب در مسيرهاي منطقهاي و داخلي پرواز ميكنند. اما در ايران اين موضوع ناديده گرفته ميشود كه به دليل نداشتن صرفهء اقتصادي منجر به ضرر و زيان ايرلاينها ميشود.

اين مقام آگاه اظهار كرد: «در حال حاضر در ايران برنامهء مشخصي براي ادغام شركتهاي هواپيمايي وجود ندارد چرا كه هنوز در كشور ما زمينهء ايجاد اين نوع شركتها به دليل نداشتن روحيهء جمعي و گروهي فراهم نشده است.»

وي همچنين متذكر شد: «در حال حاضر يك شركت هواپيمايي كمهزينه براي پرواز در مسيرهاي منطقهاي وكوتاهبرد در حال تاسيس است.»

وي خاطرنشان كرد: «در آينده قطعا ساير شركتهاي كوچك هواپيمايي براساس نوع عملكردشان ادغام خواهند شد اما دو شركت بزرگ هواپيمايي به فعاليت خود ادامه خواهند داد.»

وي معتقد است كه:« ادغام شركتهاي هواپيمايي به دليل تجميع ناوگان و سرمايههاي كوچك هزينههاي بالاسري را كاهش داده و سودده خواهند شد.»